Tercüman-ı Azam duası ( Bu duayı okuyanın isteği red edilmez)

sponsor reklam

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası:

Bismillâhirrahmânirrahiym Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar. Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin. E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

Haşr süresini son 3  Âyet-i Kerim
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh(şehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Tercüma-ı Âzam duasının anlamı:

Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Münezzehsin, ey bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan Allah! Yücesin, ey dünyada mü’min kâfir ayırt etmeden rızıklandıran Rahman! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey yarattıklarına karşı pek merhametli ve şefkatli olan Rahim! Yücesin, ey ihsan ve keremi bol olan Kerîm! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey hamd ve övgüye en çok lâyık olan Hamîd! Yücesin ey herşeyi hikmetle yaratan Hakîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey sonsuz şan ve şeref sahibi Mecîd! Yücesin, ey sonsuz saltanat sahibi Melik! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey bütün eksik ve kusurdan pak olan ve herşeyi kirlerden arındıran Kuddüs!Yücesin, ey bütün eksiklerden uzak ve her türlü kötülükten selâmet veren Selâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar,yâ Rahman! Münezzehsin, ey kalblerde îman nurunu ışıklandıran ve kullarına emniyet veren Mü’min! Yücesin, ey herşeyi görüp gözeten Müheymin l Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey sonsuz izzet ve azamet sahibi Azız! Yücesin, ey istediğini zorla yaptırabilen Cebbar! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey sonsuz büyüklük sahibi Müte-kebbrrf Yücesin, ey herşeyi yaratan Halik’ Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey başlangıcı olmayan ve her-şeyden önce mevcut olan Evvel! Yücesin, ey sonu olmayan ve herşeyden sonra da varlığı devam eden Âhir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey varlığı herşeyde ap açık görünen Zahir! Yücesin, ey herşeyîn iç yüzünü bilen Bâtınr Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey yarattıklarına birbirinden ayrı ve lâyfk şekiller veren Bârı! Yücesin, ey yarattıklarına dilediği gibi suretler veren Musavvır! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman ! Münezzehsin, ey tevbeleri bol bol Kabul eden Tevvâb! Yücesin, ey bağışı ve ihsanı bol olan Vehhâb! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey nebiler gönderen ve mahlûkâtı öldükten sonra tekrar dirilten Bâıs! Yücesin, ey bütün mal ve servetlerin gerçek sahibi Vâris! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm! Yücesin, ey herşeyi ilim ve kudretiyle ayakta tutan Mukîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey en büyük gerçek olan Haki Yücesin, ey herşeyı ap açık beyân eden Mübfn! Af-tınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! o Münezzehsin, ey kullarına çok şefkat eden Raûfi Yücesin, ey yaratıklarına karşt çok merhametli ve şefkatli olan Rahîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! o Münezzehsin, ey bütün kusur ve eksikliklerden pak olan Tâhir! Yücesin, ey herşeyi kirlerden arındırıp temizleyen Mütahhir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahmani oMünezzehsin, ey bütün mahlûkatı Kendilerine münâsip bir şekilde güzelleştiren Mücemmil! Yücesin, ey bâzılarını bâzılarına üstün kılan Mufad-dıl! Atlınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! oMünezzehsin, ey hak ve hakikati açığa çıkaran Muzhir! Yücesin, ey gerçek nîmet verici olan Mün’irn! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! oMünezzehsin, ey kullarının amellerine hakkryla karşılık veren Deyyân! Yücesin, ey sonsuz saitanat sahibi Sultan! Atfınla bizi Cehennemden kurlar, yâ Rahman! oMünezzehsin, ey mahlûkâtına çok acıyan Han-nân! Yücesin, ey kullarına bol iyilik eden Mennân! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey en büyük gerçek olan Haki Yücesin, ey herşeyı ap açık beyân eden Mübfn! Af-tınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey kullarına çok şefkat eden Raûfi Yücesin, ey yaratıklarına karşt çok merhametli ve şefkatli olan Rahîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey bütün kusur ve eksikliklerden pak olan Tâhir! Yücesin, ey herşeyi kirlerden arındırıp temizleyen Mütahhir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey bütün mahlûkatı Kendilerine münâsip bir şekilde güzelleştiren Mücemmil! Yücesin, ey bâzılarını bâzılarına üstün kılan Mufaddıl! Atlınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey hak ve hakikati açığa çıkaran Muzhir! Yücesin, ey gerçek nîmet verici olan Mün’irn! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey kullarının amellerine hakkryla karşılık veren Deyyân! Yücesin, ey sonsuz saitanat sahibi Sultan! Affınla bizi Cehennemden kurlar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey mahlûkâtına çok acıyan Han-nân! Yücesin, ey kullarına bol iyilik eden Mennân! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey zât, sıfat ve fiilinde ortağı olmayan Ferd! Yücesin, ey eşi olmayan Vitr[ Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey sonsuz ve kusursuz nûrâniyet sahibi Nur! Yücesin, ey kullarının ayıplarını çok çok örten Settâr! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey büyüklük ve yücelik sahibi Celîl! Yücesin, ey sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi Cemil! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman Münezzehsin, ey herşeye galip gelen Kahir! Yücesin, ey herşeye gücü yeten Kadir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey mülk ve saltanat sahibi Melîk! Yücesin, ey sonsuz iktidar sahibi Muktedir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey herşeyi bilen Alîm! Yücesin, ey sonsuz ilim sahibi Allâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Azîm! Yücesin, ey kullarını çok çok mağfiret eden Gafur! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey kullarına yumuşak muamele eden Halim! Yücesin, ey kullarını seven ve sevilmeye en lâyık olan Vedûd! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey kullarının bütün amellerine şahit olan Şehîd! Yücesin, ey herşeyi hakkıyla gören Şâhid! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey büyüklük ve azamet sahibi Kebîri Yücesin, ey sonsuz ulviyet sahibi Müteâll Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münez£ehsin, ey sonsuz ve kusursuz nûrâniyet sahibi Nur! Yücesin, ey kullarına iyilik ve merhamet eden Latîf! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey bütün sesleri işiten Semî1 Yücesin, ey kullarının takat getiremediği yüklerini üzerine alan Kefîl! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb! Yücesin, ey herşeyi hakkıyla gören Basîr! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey zât, sıfat ve fiilinde ortağı olmayan Ehad! Yücesin, ey kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde herşeyîn kendisine muhtaç olduğu Samed! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey gerçek hayat sahibi olan Hayy! Yücesin, ey herşeyi ayakta tutan ve koruyan Kayyûm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey mutlak adalet sahibi Adi! Yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman! Münezzehsin, ey zât, Sffat ve fiillerinde ortağr olmayan Ferd! Yücesin, ey kusur ve eksikliklerden pak olan ve herşeyi temizleyip arındıran Kuddüs! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman ! Seni bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ediyorum, ey çok merhamet eden Hannân ve nîmeti bol olan Mennân! Senden başka ilâh yok! Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, Risale-i Nur Talebelerini, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, hâlis dostlarımızı,.. Cehennemden ve bütün ateşlerden kurtar. Bizleri, nefsin ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bıd’atların, sapıklıkların, dinsizliğin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle… Affınla muamele eyle, ey koruyan Mücîr! Fazl ve ihsanınla olsun, ey günahları çok çok bağışlayan Gaffar! Rahmetinle olsun, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah’ım, bizleri, Seçkin Peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber Cennete ithal eyle! Duâlarımızı kabul et. Hamd, âfemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

İstediğiniz kimsenin sevgisini kazanmak için etkili Âyet-i Kerim

Kendinizi sevmesini istediğiniz kimseler için eşiniz,sözlünüz,nişanlınız yada eğer sizin için helal bir kimse ise okuyabilir sevgisini kazan...

Karı-koca arasındaki soğukluk için okunacak Dua

Karı ve koca arasında her hangi bir soğukluk olursa aşağıdaki dua her gün okunabildiği kadar  okunur.Özellikle 5 vakit namazlardan sonra oku...

Her hangi birini ikna etmek-Sözünü geçirmek-İstediğini yaptırmak için Ayet-i Kerimler

Her hangi birini istediğin bir  konuda ikna etmek,ona sözünü geçirmek,istediğin şeyi yaptırmak için. Mutlaka  helal bir istek olmalıdır.Bu k...

Hayatınızda tüm sorun ve sıkıntılardan selamete çıkaracak “Günlük zikirler”

Günlük hayatınızı daha mutlu daha huzurlu,daha sağlıklı,daha sıkıntısız  geçirmek istiyorsunuz,ama  yapamıyorsunuz? Daralıyorum artık bittim...

Acilen rızık elde etmek için okunacak Dua

Rızık darlığı ve rızık sıkıntısı çektiğinizde,rızka daraldığınızda,rızık kapılarının kapandığını düşündüğünüzde bu duayı her gün her namazda...

Cesaret Duası

Cesaret duası;Her hangi bir konuda cesaretini yitiren hayattan ümidini kesen,başına gelen bir sıkıntı ve musibet dolayısıyle maddi ve manevi...

Alkol-Uyuşturucu ve tüm kötü alışkanlıklardan kurtulmak için” Mucize Esmalar ve DUA”

Kötü alışkanlıklar günümüzde bir çok insanı hem maddi hem manevi hemde sağlık açısından kötü duruma  düşüren en önemli konu. Bu konu hakkınd...

Her hangi birine borç verip alamayan kimseler için okunacak güçlü dualar

Birilerinde alacağınız var alamıyorsanız.Borç verdiniz  ama alamıyorsunuz. Hakkınızı en kısa zamanda almak için aşağıdaki duaları okursanız ...

EN GÜÇLÜ EN ETKİLİ DİLEK DUALARINDAN “MİFTAHUL CENNET”DUASI

Bu dua her türlü hayırlı hacet,her türlü sıkıntı için en güçlü,en etkili dualardan biridir. Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Ashabıyla mesc...

Hiç bir işim Rast gitmiyor-Her konuda kısmetim kapalı diyenler için” Güçlü Bir Dua”

Hiç bir işim rast girmiyor,her konuda kısmetim kapalı diyorsanız.Aşağıdaki Âyet-i Kerimler ile her gün Rabbimize  dua edin.Duaya başlamadan ...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...

halim
“EL-HALİM” zikri ve faydaları(ümidini yitirenler)

EL-HALİM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden,Affı,bağışlaması ve musamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan. Affı...

Kırk yıllık Büyüyü Bozan Dua Tertibi

Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan banyo yapacak  ve içecek kadar su alır.Sonra aşağıda...