Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Cumartesi ” VİRDİ”

sponsor reklam

cumartesi virdi

Muhyiddin Arabi Hazetlerinin her gün ve gece okudukları viridleri vardır.Bunlardan Cumartesi günü okuduğu virdi aşağıda yazacağım.
Bu salavat ve virde devam  edenler günler ilerledikçe manevi füyüzatı üzerlerine sağanak gibi yağdığının farkına varacaklar,böylece makam ve mertebeleri bir bir geçeceklerdir.Kötü huy ve alışkanlıklardan kurtulup iyi huy ve alışkanlıklarla bezeneceklerdir.
Şeyhhu’l-Ekber Muhyiddin b.Muhammed b. Ali b.Ahamet el-Mağribi el endülûsi’nin ilminden Allah (c.c) dünya ve ahirette bizi yararlandırsın.

Cumartesi gününün virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstakıym
El-hamdü lillâhi’llezî ehallenî hımâ lutfi’llâhi
El-hamdü lillâhi’llezî enzelenî cennete rahmeti’llâhi
El-hamdü lillâhi’llezî eclesenî fî mekâmi mehabbetillâhi*
El-hamdü lillâhi’llezî ezâkanî min mevâidi mededillâhi*
El-hamdü lillâhi’llezî vehebe lîletâfete’l-idâfeti liıstıfâillâhi* El-hamdü lillâhi’llezî sekânî min mevâridi vâridi ve fâillâhi* El-hamdü lillâhi’llezî kesânî hulele sıdkı’l-ubûdiyyeti lillâhi* Küllü zâlike alâ mâ ferratü fî cenbi’llâhi* Ve dayya’tü min hukûkıllâhi* Fe-zâlıke’l-fadlü mine’llâhi*
Ve men yağfiru’z-zünûbe illellâhü*
İlâhî in’âmüke aleyye bi’l-îcâdi min ğayri cihâdin ve lâ ictihâdin* Ve ceret metâmi’ıy min keremike alâ bülûği’l-mürâdi* Min ğayri istihkâkın lî ve lâ isit’dâdin* Es’elüke bi-vâhidi’l-âhâdi ve meşhûdi’l-eşhâdi* Selâmete minhati’l-vidâdi min mıhneti’l-bi’âdi* Ve mahve zulmeti’lmâdi* Binurî şemsi’r-reşâdi* Ve fethı ebvâbi’s-sedâdi* Ve fethı eb-vâbi’s-sedâdi* Bi eydî mededi inne’llâhe latıyfün bi’l-ıbâdi*
Rabbi es’elüke fenâe eyniyyeti vücûdî* Ve bekâe emniyyeti şühûdî* Ve firâka beyniyyeti şâhidî ve meşhûdî* Bi-cem-ıayniyyeti mevcûdî li-vücûdî*
Seyyidî sellim ubûdiyyetî bihakkıke min amâ’i vehmi rü’yeti’l-ağyâri* Ve elhık bî kelimeteke’s-sâbikati li’l-mustafaeyni’l-ahyâri* Ve ağlib alâ emrî bi-ıhtiyârike fi’letvâri ve’l-evtâri* Vensurnî bi’ttevhıydi ve’l-istivâi fi’l-hareketi ve’l-istikrâri*
Habîbî es’elüke serî’alvisâli ve bedî’al-cemâli* Ve menî’al-celâli* Ve refî’al-kemâli* Fî külli hâlin ve meâlin* Yâ men hüve hüve, yâ hüve* Ve men leyse illâ hüve*
Es’elüke bi’l-ğaybil-atlasi* Bi’l-ğaynil’l-akdesi* Fî velleyli izâ as’ase* Ves-subhı izâ teneffese* İnnehû le-kavlü rasûlin kerîmin* Zî kuvvetin ınde zi’l-arşi mekînin* Mutâ’ın semme emînin* Bi-lisânin arabiyyin mübînin* Ve innehû le-tenzîlü rabbil-âlemîne* Hükme muhkimi’l-emri bi rûhıhi’l-meknûni* Fîsıyağı’t-tebyîni* Bi-sun-ıt-temkîni*
Ve es’elükellâhümme hamle zâlike lizâtî alâ yedi nesîmi hayâtî bi-ervâhı tehıyyâtî fi salevâtike’t-tayyibâti* Ve teslîmâtike’d-dâimâti* Alâ vesîleti husûli’lmetâlibi* Ve vuslati vusûli’l-habâibi* Ve alâ külli mensûbin ileyhi fî küli’l-merâtibi* ilâhel-hakkıl-mübîni*
Vec’alnâ min havâssıhim âmîn* Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâıyne* Sübhâne rabbike rabbi’l-ızzeti ‘ammâ yasıfûne ve selâmün alel-mürselîne vel-hamdü lillâhi rabbilâlemîne*

TÜRKÇESİ

Kim Allah’asımsıkı sarılmışsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir.” (Âl-i İmran suresi 101. ayet)
Beni, himayesine alan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Rahmetinin cennetini bana indiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Beni muhabbetinin makamında oturtan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Yardımlardan bir yardımı kaynağından bana tattıran Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Hakkı seçmem için bana, ilginin hoşluğunu veren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Vefasının kaynaklarından beni sulayan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Ubudiyetin sadakat elbisesini bana giydiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk‘ın yanında kaçırdığım fırsatlardan ve Yüce Allah (c.c.)’ın hukukundan zayi ettiğim şeylerdendir.
İşte bundan dolayı erdem, Allah (c.c.)’tandır.
Allah (c.c.)’tan başka kim mağfiret edebilir?
Ya Rabbi! Benim üzerime olan ihsanın, hiçbir gayret sarf etmeksizin Senin yaratman iledir.
Benim hiçbir hakkım ve kabiliyetim olmadığı halde bütün isteklerim Senin keremindendir ve ilahi arzun üzere cereyan etmiştir.
Ya Rabbi! “Ahad“ların “Vâhid“i ve şehadet etmenin şahid olunanı. Hürmetine kulların zahmetinden dostluk mihnetinin selametini, hidayet güneşinin nuru ile ısrar zulmetinin mahvını ve bu ayetin imdat eliyle doğruluk kapılarının açılmasını Senden istiyorum:
Allah, kullarına karşı çok lütufkardır.” (Şûrâ suresi 19. ayet)
Ya Rabbi! Mevcudiyetimin bizzat kendisini varlığım için toplamakla faniliğimi,
Şehadetimin güvenirliliğinin devamını,
Yüceliğimin ve şehadet ettiğim varlığın ayrılmasını Senden istiyorum.
Efendim! Hakk’ın hürmetine, başkalarının görüş kuruntularının körlüklerinden benim ubudiyetimi selamette kıl.
Hayırlıların iki seçilmişi için geçmiş olan kelimene beni de ilhak eyle.
Her durumda ve her ihtiyaçta Senin seçmen hürmetine beni, işim üzerine galip eyle.
Harekette ve istikrarda “Tevhid” ve “istivâ” hürmetine bana yardım et.
Ey Habîbim! Hızlı ulaşımı,
“Cemâl”in eşsizliğini,
“Celâl”in gücünü,
“Kemâl”in yücesini her hal ve her durumda Senden istiyorum.
Ey O olan O!
Ey O!
Ey kendisinden başkası olmayanO! Atlasın bilinmeyen yönleri hürmetine, Mukaddes “Ğayn” hürmetine ve şu ayetler hürmetine Senden istiyorum:
Karanlığa arka verdiği zaman o geceye andolsun. Ağardığı zaman o sabaha andolsun.” (Tekvir suresi 17 ve 18. ayetler)
Şüphesiz ki O (Kur’an) kerem sahibi bir peygamberin (Allah’tan getirdiği) sözdür.” (Hakka suresi 40. ayet)
Bir elçi ki, pek kuvvetlidir. Arşın sahibi (Allah) katında yüksek bir mevkii vardır. Orada itaat olunandır. Hem de (vahye karşı) emindir.” (Tekvir suresi 20 ve 21. ayetler)
Açık bir Arapça lisanı ile.” (Şuarâ suresi 195. ayet)
Muhakkak ki o, elbette âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir.” (Şuarâ suresi 192. ayet)
Ya Rabbi! Saklı olan ruhunun hürmetine işe hükmedenin hükmünü Sen’den istiyorum.
Yine ben, meydana çıkarma sigalarında tedbirin kudreti hürmetine Sen’den istiyorum.
Ya Rabbi! Hayatımın rüzgarı eli üzerine bunun kişiliğime yüklenmesini Sen’den istiyorum.
Tahiyyatımın ruhları hürmetine, Senin güzel salatında ve dimi olan teslimatında taleplerin oluşmasının vesilesi hürmetine,
Sevgililerin birbirlerine kavuşmalarının vuslatı ve bütün mertebelerde ona nisbet olunan her mensub üzerine Sen’den istiyorum ey apaçık Hakk olan Allah’ım!
Ya Rabbi! Bizi de onların haslarından eyle, amin.
Allah (c.c.)’ın salatı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun âl ve bütün ashabı üzerine olsun.
Senin Rabbin, izzet Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeyden münezzehtir.
Selam, bütün peygamberlerin üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

Kaynak;Haftalık evrad(Muhyiddin Arabi)-Pamuk yayıncılık

 

 

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

KADİR GECESİNDE “AF VE AFİYET” DUASI

Kadir gecesinde okunacak af ve afiyet ve korunmak için Dua; Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu duayı sabah akşam okurdu.Kadir gecesinde de en ma...

Kadir Gecesi Peygamber Efendimizin okumayı tavsiye ettiği DUA

Âişe-Radıyallahu anhâ Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem Efendimi’e ” Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’...

Ramazan ayının son 10 gününde “Hatmi Enbiya Ve İstiğfar Hatmi”

Ramazan ayının son gününde Tevbe istiğfar ve hatmi enbiya yapılması çok makbul olur. 7 salat ve selamdan sonra aşağıdaki şekilde hatmi enbiy...

PAZARTESİ GÜNÜ VİRDİ-MUHYİDDİN ARABİ HAZETLERİ

Pazartesi günü virdi Maddi ve manevi,dünyevi ve ahiri hayırlı isteklerimiz ve sıkıntılarımızdan kurtulmak için okuyalım.Manasına bakalım ve ...

PAZARTESİ GECESİ VİRDİ “MUHYİDDİN ARABİ “

PAZARTESİ GECESİ VİRDİ Pazartesi gecesi virdinin faydaları: 1-) Cuma sabah namazından sonra bu duayı okuyanın 2- Üzerine rahmet yağar, rızkı...

Allah “Bu duayı okuyanın istediğini verir” Allah’ın İsm-i Azamı

Bu Duayı Yaptıktan Sonra Ne İstersen Verilecek, Ne Dua Etsen Kabul Edilecek Allahü Tealanın en büyük ismi azamı olan dua Bir keresinde Rasûl...

HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN FATİHA SÜRESİ VE YA ŞAFİ

HER TÜRLÜ HASTALIĞIN ŞİFASI İÇİN 45 GÜN 1 FATİHA SÜRESİ VE YA ŞAFİ ESMASI OKUNURSA;İnşallah Rabbim şifa verir. 45 gün süreyle her gün  1 FAT...

Ruh Ve Sinir Hastalarının Şifası İçin Esma Ve Süreler

Ruh ve sinir hastalarının kısa zamanda şifaya kavuşması için; 1 Bardak suya (73) ” Yâ Celil celle celalühü”, 1 Âyetel Kürsi,1 Âm...

KAZA NAMAZI NEDİR? NASIL KILINIR?

KAZA NAMAZI NEDİR? Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peyga...

Ramazan Ayının ilk 10 ve 2 nci 10 gününde (Tesbih Namazı ve Hatmi Enbiya)

Ramazan ayının ilk 10 gün içinde ve 2 nci 10 gün içinde Tesbih namazaı kılmak ve Hatmi enbiya yapmak çok makbul bir ibadettir. HATM-İ ENBİYÂ...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...