Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Furkan Süresi

sponsor reklam

Kötü Alışkanlıklardan kurtulmak için  ” Furkan Süresi”  7 kere okunması tavsiye edilir.

FURKAN
Bismillahirrahmanirrahim

1.    Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra
2.    Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey’in fe kadderahu takdira
3.    Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey’ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef’av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
4.    Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
5.    Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla
6.    Kul enzelehüllezı ya’lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma
7.    Ve kalu mali hazer rasuli ye’külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra
8.    Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye’külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
9.    Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy’une sebıla
10.    Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec’al leke kusura
11.    Bel kezzebu bis saati ve a’tedna li men kezzebe bis saati seıyra
12.    İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra
13.    Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura
14.    La ted’ul yevme süburav vahıdev ved’u süburan kesıra
15.    Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra
16.    Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va’dem mes’ula
17.    Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya’büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl
18.    Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta’tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura
19.    Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy’une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra
20.    Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye’külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba’daküm li ba’dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
21.    Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
22.    Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
23.    Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
24.    Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
25.    Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
26.    Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
27.    Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
28.    Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
29.    Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
30.    Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur’ane mehcura
31.    Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra
32.    Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla
33.    Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsıra
34.    Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla
35.    Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
36.    Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra
37.    Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben elıma
38.    Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra
39.    Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra
40.    Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
41.    Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula
42.    İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla
43.    E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
44.    Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla
45.    E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla
46.    Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra
47.    Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
48.    Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
49.    Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra
50.    Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
51.    Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin nezıra
52.    Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra
53.    Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura
54.    Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra
55.    Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra
56.    Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra
57.    Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla
58.    Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra
59.    Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el bihı habıra
60.    Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura
61.    Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
62.    Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
63.    Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
64.    Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
65.    Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
66.    İnneha saet müstekarrav ve mükama
67.    Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
68.    Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef’al zalike yelka esama
69.    Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
70.    İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
71.    Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
72.    Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
73.    Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
74.    Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama
75.    Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
76.    Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
77.    Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

 

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

41 Gün (41) Kadir Süresi ve Özel Duası ile Dileklerin Kabulü

Dileklerin Kabulü-özellikle maddi ve diğer sıkıntılardan Kurtulmak Allaha daha yakın olmak.Arz Makamında dualarının kabulü. Yaşamındaki madd...

Bir işin çok Çabuk Halledilmesi İçin Önemli Esma Ve Âyet-i Kerim

Halledilmesini istediğin bir iş için çok çabuk olması için. Bir kimseden bir isteği olan kimsesini karşı tarafın olumlu cevap vermesi için. ...

Basiretin açılması(Önündeki tüm engellerin kalkması için) Çok etkili Esmalar

Basiretin açılması önündeki her türlü engelin kalkması için çok önemli esmalar Günlük yaşamınızda Allah’tan dünya ve ahiretiniz için t...

Maddi ve Manevi her konuda bereket(Kazanılan Paranın Bereketi)

Evlerin ve kazanılan paranın bereketi için çok önemli Esma ve dua Maddi ve manevi her konuda bereketli olmak için Her gün  aşağıdaki esma en...

Katı Kalplerin Yumuşaması(Sevgi Ve Muhabbet Duyulması) İçin Esmalar

Katı kalplerin yumuşaması sevgi muhabbet duyulması için çok faydalı esmalar. Anne-Baba-eş veya evlat yada diğer aile üyeleri veya kim olursa...

Dağınık Yaşamın Düzelmesi İçin Önemli Esmalar

Dağınık bir hayat yaşam her zaman zorluklar ile yaşamamıza neden olur.Bu hayat da bizi her zaman mutsuz eder.Maddi ve manevi her zaman sıkın...

Allah’ın razı olduğu şekilde “Maddi ve manevi güzelliğe erişmek için”ESMA

El Cemil El-Cemil Anlamı: Zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri güzel olan ve tüm güzellikleri yaratan O’dur! – Allah’ın kâinatta yara...

Allah’a emanet etmek için Dua

Kendimiz,nefsimiz,tüm sevdiklerimiz ve ümmeti Muhammet için okunabilecek önemli bir duadır.Peygamber Efendimiz(s.a.v) tarafından okunmuştur....

En’am Süresi 124 ncü Âyet ile Dualar Red Olmaz

Kur’anı Kerim’de En’am Süresi çok önemli sürelerden biridir.Bu Sürede  124 ncü Ayette 2 Allah Lafzı vardır.Bu Allah lafzı ...

Seyyidet Nefise Hazretlerinin ruhuna Okunan Yasin (Hayırlı tüm dileklerin kabulü)

Hayırlı bir dileğinin kabulünü isteyen,Her hangi bir hacetinin kabulünü isteyen,Her hangi bir işinin hayır ile sonuçlanmasını isteyen. Her h...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...