HİZB-İ ÂZAM DUASI(Sabah Akşam okuyan kimseye Sur olur) Her türlü Bela ve sıkıntıdan korur

sponsor reklam

Hizbi Âzam duası ve faziletleri:

Duanın okunmasında çok büyük sevaplar vardır.vakit bulan kardeşlerimiz her sabah veya her akşam okumalıdır.çünkü maddi ve manevi belalara karşı Hizbi Azam
büyük bir koruyucudur.Tesirli olduğu hakkınsa sahih hadisler vardır.Özellikle 5 vakit namazda bir çok ulemamız (Din adamı) bu duayı vird olarak okumuşlardır.

Belayı ve musibeti kaldırır.Okunduğu gün okuyan kimse Büyücü ve sihirbazların,cinlerin,zalimlerin ve şeytanın musallatından korunur.
Okuyana bir sur ve bekçidir.% 100 etkilidir.amacına ulaşır.Günde bir veya iki kez okunmalıdır ve bedene üflenmelidir.

Hizbi Azam Duası

“Euzu bi-kelimâti’l-lahi’t-tâmmât min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezatişşeyâtiyn veen yahdarûn. 3 defa

Euzu bi-kelimâti’l-lahi’t-tâmmâti min şerri mâ halaga ve zerae ve berae 3 defa

Euzü billahis semiil alimi mineşşeytanirracim.nefhıhi ve nefsihi ve hemzihi 3 defa

Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim. 3 defa

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim.
Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.amin

Bismillahirrahmanirrahim.
Elif Lam Mim.Zalikel kitabü la raybe fiyhi hüden lil müttekıyne.Elleziyne yü’minune bilğaybi ve yükıymunes salate ve mimma razeknahüm yünfikune.
Velleziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil’ahireti hüm yükinunne.Ülaike ala hüden min rabbihim ve ülaike hümül müflihun.
Ve ilahüküm ilahün vahıdün la ilahe illa hüver rahmanürrahim.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühü sinetün vela nevm.lehu ma fis semavati vema fil erdı men zellezi yeşfeu indehu illa biiznihi ya’lemü ma beyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıytune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erdı vela yeüdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim.

La ikrahe fid diyni kad tebeyyener rüşdü minel ğayyi femen yekfür bit tağuti
ve yü’min billahi fekadistemseke bil urvetil vüska len fisame leha vallahü semiy’un aliym.
Allahü veliyyülleziyne amenu yuhricühüm minez zulümati ilennuri velleziyne keferu evliyaühümüttağutü yuhricünehüm minennuri ilezzulümati ülaike ashabünnari hüm fiyha halidun.

Lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh(bihillâhu), fe yagfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr.

Amenerresulü bima ünzile ileyhi min rabbih ivel mü’minune küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nüferriku beyne ehadin min rusülihi ve kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel mesıyr.La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,rabbena la tüahızna in nesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehu alelleziyne min kablina,rabbena vela tühammilna ma la ta katelena bihi,va’fü anna vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.

Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bilkısti la ilahe illa hüvel aziyzül hakim.Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi İneddine indallahil İslam

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru),
inneke alâ kulli şey’in kadîr.Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb.

Bismillahirrahmanirrahim.
Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim.Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin lereeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâh ve tilkel’emsâlü nadribuha linnâsi leallehüm yetefekkerûn!.Huvallahulleziy lâ ilâhe illâ hu alimul ğaybi veşşehadeh hüver rahmanür rahıym, hüvallahülleziy lâ ilâhe illâ hu elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir sübhanallahi ammâ yüşrikûn hüvallâhul hâlikul bâriy-ül müsavvir lehül’esmâül husna yüsebbihu lehu ma fiyssemâvâti vel’ard ve hüvel azizül hakim.

Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ

Bismillahirrahmanirrahim.

İza zülziletil’ardu zilzaleha ve ahrecetil’ardu eskaleha ve kalel’insanü maleha yevmeizin tühaddisü ahbareha bienne rabbeke evha leha yevmeizin yasdürünnasü eştaten liyürev amalehüm femen yağmel miskale zerretin hayren yerehu ve men yağmel miskale zerretin şerren yereh.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Bismillahirrahmanirrahim.
İzâcâe nasrullahi velfeth. Veraeytennâse yedhulûne fî dînillahi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhu innehu kâne tevvâbâ.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled.Ve lem yekün lehu küfüven ehad.3 defa

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzü birabbil felak.min şerri ma halak.Ve min şerri ğasikın iza vekab.Ve min şerrin neffasati fil ukad.Ve min şerri hasidin iza hased.3 defa

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzü birabbin nas.Melikinnas.İlahin nas.Min şerril vesvasil hannas.Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas.Minel cinneti ven nas.3 defa

Allahümme leke’l-hamdü, ente kayyimü’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdü. Leke mülkü’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdü. Ente nuru’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdü. Ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku ve likâüke hakkun ve kavlüke hakkun ve’l-cennete hakkun ve’n-nâre hakkun ve’n-nebiyyûne hakkun ve Muhammedün sallallahu aleyhi ve selleme hakkun, ve’s-saatü hakkun. Allahümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsemtü ve ileyke hâkemtü. Fağfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü. .
Ve ma ente e’lemü bihi minni, entel mükaddim. Ve entel muahhıru Lâ ilâhe illâ ente.Velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Radiytü billahi Rabben ve bil-İslami diynen.Vebi Muhammedin Nebiyyan ve Rasule 3 defa

Allâhümme innî e’uzü bike minel’keseli vel haremi velmağrami vel me’semi

Allahumme inni euzü bike min azabin nari ve fitneti’n-nari ve fitneti’l kabri ve azabi’l-kabri ve şerri fitneti’l-ğına ve şerri fitneti’l-fakrı ve euzü bike minel kasveti vel ğafleti vel-‘ayleti vez-zilleti vel kılleti vel meskeneti ve eûzu bike minel-fakri vel-kufri vel-fusuki veš-šikaki ve-nnifaki ves süm’ati ver rıyâi ve e’ûzu bike mines-samemi vel bekemi vel berasi vel-cununi vel cüzami ve seyy’il-eskami.

Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bike mine’t-tereddî ve eûzü bike mine’l-ğarakı ve’l-harakı ve’l-heremi ve eûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike mudbiran ve eûzü bike en emûte ledîğan.”

Allâhümme innî eûzü bike min münkerâti’l–ahlâki ve’l–a’mâli ve’l–ehvâi vel’-edvâi

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vağdike mestedağtü. eüzü bike min şerri ma sana’tü. Ebuü leke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli fe innehu la yağfiruzzunube illa ente” 3 defa

Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh.tevbete abdin zalimin la yemlikü linefsihi, mevten vela hayaten velâ nüşûrâ. 3 defa

Esbahna ala fıtratil islami ve ala kelimetil ihlasi ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahü aleyhi veselleme ve ala milleti ebina ibrahime hanifen vema kane minel müşrikün. 3 defa

Esbahna ve esbahal mülkü lillah velhamdü lillahi la şeriyke leh la ilahe illa hüve ve ileyhi’n-nuşur.” 3 defa

Allahümme inni âmentü bi kitâbike’llezî enzelte ve nebiyyike’llezî erselte.fe lekel hamdü kema yenbaği li celali vechike ve azimi sultanik. 3 defa

Lâ ilâhe illâllâhü’l-kerîmül-‘azîm Sübhanehü tebarakallahü Rabbül arşil aziym. velhamdülillahi Rabbil alemin.

Tevekkeltü alel hayyillezi la yemüt vel hamdü lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekün lehu şerikün fil mülki ve lem yekün lehu veliyyün minez zülli
ve kebbirhü tekbira

Allâhümme rahmeteke ercû, felâ tekilniy ilâ nefsiy tarfete aynin,ve aslih lî şehni küllehü,lâ ilâhe illâ ente.
Ya Hayyu ya Kayyumu, bi-rahmetike estağisü yâ muğîsu yâ ğiyâsel müsteğîsîn 3 defa

la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.(20 defa)

Allahümme inni abdükebnü abdikebnü emetike nasıyeti bi yedike madın*fiyye hukmüke adlün*fiyye kadaüke*es’elüke bi küllismin hüve leke semeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kirabike ev allemtehu ehaden min halkıke eviste’serte bihı fi ılmil ğaybi ındeke en tec’alel kur’anel kerime nura Sadri ve Rabia kalbi ve celae huzni ve ezhabe hemmi*
la havle vela kuvvete illa billah.

“Allâhümmekfinî bi–helâlike an harâmike, ve ağninî bi–fazlike ammen sivâke.min halkıke ya mukitu ya muhit ” 3 defa

Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velcübni velbuhli vel hârâmi ve azabil kabri.
Allahümme âti nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkeha ente veliyyuha ve mevlaha.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin Kemâ salleyte alâ seyyidina İbrahime ve alâ âli seyyidina İbrahim.
Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.kema barekte ala seyyidina İbrahime ve ala ali seyyidina ibrahime.
Fil alemine inneke hamidun mecid. 11 defa

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulikennebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve hattebi kalemüke ve ahsaü kitabike ferd allahümme an saadetine Ebu bekrin ummâna Osman ve Ali
ve anis sahabeti ve anit tabi tebiahüm bi ihsânin ilâ yevmid dîn ecmaîn amin.

“Sübhaneke allahümme ve bihamdik eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.”

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun – veselamun alel murselin – vel hamdülil lahi rabbil alemin.”

Dua bitdikten sonra bedene üflenir.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Eşler Arası Sorun Ve Sıkıntılardan Feraha Çıkaran Esmalar Ve Âyetler

Evlilikte eşler arası ilişkilerde her hangi bir sıkıntı var ise,sorunlar yaşanıyor ise,daha iyi anlaşmak ve sorunların çözümü ve aile için s...

Çok Borcu Olan Kimsenin Okuyacağı Esma Ve Âyetler

Çok borcu olup ödemekte zorluk çeken ve bunalan kimselerin okuyacağı Esma ve Ayet-i Kerimler Okunacak Esma; 100 veya daha fazla hatta 1000 h...

Kalp Hastalıklarının Şifası İçin Esmalar Ve Âyetler

Kalp hastalıklarının şifası için okunacak önemli Esmalar ve Âyet-i Kerimler Allah kalıcı şifalar versin tüm hasta kardeşlerimize Duaya başla...

Göz Hastalıklarının Şifası İçin Esmalar Ve Âyet-i Kerimler

Bütün göz hastalıklarının şifası için okunacak önemli esmalar ve Âyet-i Kerimler Rabbim kalıcı şifalar versin Amin Duaya başlamadan önce  Eû...

Atanmak için önemli Esmalar ve Âyet-i Kerimler

Her hangi bir göreve atanmak için okunacak önemli Esmalar ve Âyet-i Kerimler Rabbim her şeyin en hayırlısını bilir kulları için.Hakkımızda h...

Sevgi-Saygı Ve Merhametli Olmak İçin Esmalar ve Âyet-i Kerim

Sevgi saygı ve merhametli olmak için okunacak Esmalar ve Ayet-i Kerim Kendimizin,veya sevdiklerimizin,Anne ve Babalarımıza,eşlerimize ve çoc...

Kalp Huzuru ile İbadet edebilmek için Dua

İbadetlerimizi huşu içinde ve kalp huzuru ile yapabilmeyi hepimiz isteriz. Rabbim cümlemize bu şekilde ibadet etmeyi nasip etsin. Aşağıdaki ...

Yuvalarımızı olumsuz etkilerden korumak için Esmalar süre ve ayetler

Yuvalarımızı her türlü olumsuz etkilerden korumak için,huzurlu ve mutlu olmak için okunacak esmalar,süreler ve ayetler Olumsuz etkiler neler...

Rızık bolluğu-Maddi Ve Manevi Zenginlik İçin Esmalar Ve Âyetler

Rızık bolluğu maddi ve manevi zenginlik için okunacak Esmalar ve Âyet-i Kerimler Rızık ve zenginlik isteyen kardeşlerim öncelikle helal işle...

Kendisine kötü davranıp kötü konuşan kişinin düzelmesi için Dua tertibi

Size karşı kötü konuşan,hakaret eden,sevgi ve saygı duymayan kimseler için dua tertibi Beraber yaşadığınız eşiniz,evlatlarınız,anne ve baban...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...