Her türlü dilek her türlü sıkıntı için(Uzun Kenzül Arş Duası)

sponsor reklam

Her türlü dilek ve her türlü sıkıntı için ve Kur’an-ı Kerimden ayetleri içeren geniş kapsamlı br dua.

Zaman zaman 1 -3- veya 5 defa okuyan kimselerin dünyevi ve uhrevi  hacet ve dilekleri yerine gelir.Peygamber Efendimizi rüyada görme şerefine erer.

Bismillâhir rahmânir rahîm.
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn. (Fatiha 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym.
Elif, lâm, mim. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh. (Bakara 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. (Ali İmran 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekumullezî halakakum. (Nisa 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhâllezîne âmenû evfû bil ukûd. (Maide 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda. (Enam 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif, lâm, mim, sâd. (Araf 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yes’elûneke anil enfâl. (Enfal 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Berâetun minallâhi ve resûlihî. (Tevbe 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm. (Yunus 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu. (Hud 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn. (Yusuf 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb. (Rad 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke. (İbrahim 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbi ve kur’ânin mubîn. (Hicr 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Etâ emrullâhi fe lâ testa’cilûh. (Nahl 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen. (İsra 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe. (Kehf 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyyâ. (Meryem 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tâ, hâ. Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ. (Taha 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ikterebe lin nâsi hisâbuhum. (Enbiya 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm. (Hac 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kad eflehal mu’minun. (Muminun 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sûratun enzelnâhâ ve faradnâhâ. (Nur 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tebârekellezî nezzelel furkâne. (Furkan 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tâ, sin, mim. Tilke âyâtul kitâbil mubîn. (Şuara 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tâ sîn, tilke âyâtul kur’âni ve kitâbin mubîn. (Neml 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tâ sîn mîm. Tilke âyâtul kitâbil mubîn. (Kasas 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mîm. E hasiben nâsu. (Ankebut 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mîm. Gulibetir rûm. (Rum 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mîm. Tilke âyâtul kitâbil hakîm. (Lokman 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elif lâm mîm. Tenzîlul kitâbi lâ reybe fîhi min rabbil âlemîn. (Secde 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhen nebiyyuttekillâhe. (Ahzab 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti. (Sebe 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti. (Fatır 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ sîn. Vel kur’ânil hakîm. (Yasin 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ves sâffati saffâ. (Saffat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sâd, vel kur’âni zîz zikr. (Sad 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm. (Zumer 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm. ( Mumin 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mîm. Tenzîlun miner rahmânir rahîm. (Fussilet 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mim. Ayn sin kâf. (Şura 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mim. Vel kitâbil mubîni. (Zuhruf 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mîm. Vel kitâbil mubîn. (Duhan 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm. (Casiye 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm. (Ahkaf 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. (Muhammed 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. (Fetih 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh. (Hucurat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kâf vel kur’ânil mecîd. (Kaf 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vez zâriyâti zerven. (Zariyat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vet tûri. Ve kitâbin mestûrin. (Tur 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ven necmi izâ hevâ. (Necm 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İkterebetis sâatu ven şakkal kamer. (Kamer 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Er rahmân. Allemel kur’ân. (Rahman1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzâ ve kaatil vâkıah. (Vakıa 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard. (Hadid 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kad semiallâhu kavlelletî tucâdiluke. (Mucadele 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. (Haşr 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhâllezîne âmenû. (Mumtehine 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. (Saff 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. (Cuma 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzâ câekel munâfikûne. (Munafikun 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. (Tegabun 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe. (Talak 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhen nebiyyu lime tuharrimu. (Tahrim 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tebârekellezî bi yedihil mulku. (Mulk 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn. (Kalem 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
El hâkkah. Mel hâkkah. (Hakka 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Se ele sâilun. (Mearic 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî. (Nuh 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni. (Cinn 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhel muzzemmil. (Muzemmil 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Yâ eyyuhel muddessir. (Muddesir 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeh. (Kıyamet 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hel etâ alel insâni. (İnsan 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vel murselâti urfâ. (Murselat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Amme yetesâelûn. (Nebe 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ven nâziâti garkâ. (Naziat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Abese ve tevellâ. (Abese 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzeş şemsu kuvviret. (Tekvir 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzes semâunfetaret. (İnfitar 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Veylun lil mutaffifîn. (Mutaffifin 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzes semâunşakkat. (İnşikak 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ves semâi zâtil burûc. (Buruc 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ves semâi vet târık. (Tarık 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Sebbihısme rabbikel a’lâ. (Ala 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Hel etâke hadîsul gâşiyeh. (Gaşiye 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vel fecr. Ve leyâlin aşr. (Hicr 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Lâ uksimu bi hâzel beled. (Beled 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Veş şemsi ve duhâhâ. (Şems 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vel leyli izâ yagşâ. (Leyl 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. (Duha 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
E lem neşrah leke sadrek. (İnşirah 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vet tîni vez zeytûn. (Tin 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Ikra’bismi rabbikellezî halak. (Alak 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. (Kadir 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Lem yekunillizîne keferû. (Beyyine 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. (Zilzal 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vel âdiyâti dabhâ. (Adiyat 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
El kâriah. Mel kâriah. (Karia 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Elhâkumut tekâsur. (Tekasur 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Vel asr. İnnel insâne le fî husr. (Asr 1-2)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Veylun li kulli humezetin lumezeh. (Humeze 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
E lem tere keyfe feale rabbuke. (Fil 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Li îlâfi kureyş. (Kureyş 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
E raeytellezî yukezzibu bid dîn. (Maun 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İnnâ a’taynâkel kevser. (Kevser 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kul yâ eyyuhel kâfirûn. (Kafirun 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
İzâ câe nasrullâhi. (Nasr 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Tebbet yedâ ebî lehebin. (Tebbet 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kul huvallâhu ehad. (İhlas 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kul eûzu bi rabbil felak. (Felak 1)
Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
Kul eûzu bi rabbin nâs. (Nas 1)
Aleyke ya rabbi.
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeate aşera ve mieti süveril kur’aniyyeti aleyka ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil kur’ani aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb’ıyne elfe kelimetil kur’ani aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril kur’ani aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur’ani aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb’ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil kur’ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil kur’ani fi tis’ın ve tis’ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur’ani fi sittin ve tis’ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil kur’ani fi selasin ve tis’ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur’ani fisna ve tis’ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur’ani fi seb’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil kur’ani fi tis’ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil kur’ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur’ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil kur’ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil kur’ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’an fi selasetin ve seb’ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve tis’ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil kur’ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil kur’ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil kur’ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil kur’ani fi tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil kur’ani fi elfin ve tis’ımietin ve tis’ıyne mevdıan ve tis’ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti tis’ın ve ışrine harfel kur’anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb’ı vel eradıynes seb’ı aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a’yünil mazlümine aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca’ferin ve bi hurmeti aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi
ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma’müri aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil meş’aril harami aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi bihi ye’huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya’kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi
Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi
Ve es’elüke hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*
Verzukna rü’yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan*
Bi rahmetike ya erhamer rahımin*

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Basiretin açılması(Önündeki tüm engellerin kalması için) Çok etkili Esmalar

Basiretin açılması önündeki her türlü engelin kalkması için çok önemli esmalar Günlük yaşamınızda Allah’tan dünya ve ahiretiniz için t...

Maddi ve Manevi her konuda bereket(Kazanılan Paranın Bereketi)

Evlerin ve kazanılan paranın bereketi için çok önemli Esma ve dua Maddi ve manevi her konuda bereketli olmak için Her gün  aşağıdaki esma en...

Katı Kalplerin Yumuşaması(Sevgi Ve Muhabbet Duyulması) İçin Esmalar

Katı kalplerin yumuşaması sevgi muhabbet duyulması için çok faydalı esmalar. Anne-Baba-eş veya evlat yada diğer aile üyeleri veya kim olursa...

Dağınık Yaşamın Düzelmesi İçin Önemli Esmalar

Dağınık bir hayat yaşam her zaman zorluklar ile yaşamamıza neden olur.Bu hayat da bizi her zaman mutsuz eder.Maddi ve manevi her zaman sıkın...

Allah’ın razı olduğu şekilde “Maddi ve manevi güzelliğe erişmek için”ESMA

El Cemil El-Cemil Anlamı: Zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri güzel olan ve tüm güzellikleri yaratan O’dur! – Allah’ın kâinatta yara...

Allah’a emanet etmek için Dua

Kendimiz,nefsimiz,tüm sevdiklerimiz ve ümmeti Muhammet için okunabilecek önemli bir duadır.Peygamber Efendimiz(s.a.v) tarafından okunmuştur....

En’am Süresi 124 ncü Âyet ile Dualar Red Olmaz

Kur’anı Kerim’de En’am Süresi çok önemli sürelerden biridir.Bu Sürede  124 ncü Ayette 2 Allah Lafzı vardır.Bu Allah lafzı ...

Seyyidet Nefise Hazretlerinin ruhuna Okunan Yasin (Hayırlı tüm dileklerin kabulü)

Hayırlı bir dileğinin kabulünü isteyen,Her hangi bir hacetinin kabulünü isteyen,Her hangi bir işinin hayır ile sonuçlanmasını isteyen. Her h...

Sürekli yorgunluk hissi ve olumsuz etkilerden arınmak için Dua tertibi

  Günlük yaşamında,sürekli yorgunluk hissi olan,bir şeyler yapamama durumundan ,bu olumsuz olan yaşamınızı düzeltmek,yaşam enerjinizi y...

Çalışma istemini artıran Önemli Esmalar(Dersler veya İş gibi)

Kendimiz,evlatlarımız ve diğer yakınlarımızda çalışma isteği yok ise.Bu dersler olabilir veya çalışma  yaşı gelmiş ve çalışmak zorunda olduğ...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...