HER DERDE DEVA” TEHLİL ÂYETLERİ” Her türlü sıkıntı ve hacet için

sponsor reklam

 

FAZİLETLERİ SAYMAKLA BİTMEYEN 37 TEHLİL AYETLERİ

“Tehlil Ayetleri”
Kur’an’da otuz yedi yerde geçen Kelime-i Tevhid in fazileti..

Salihlerden bazıları diyor ki:

“ Kur’an’da otuz yedi yerde “ Lâ ilâhe illellâh” tehlili geçmektedir.Kim onları okuyarak Cenab-ı Hakk’ı zikrederse,Allah onun kalbine iman,iyilik,hikmet,basiret,ihlas,tevekkül ve vakar gibi manevi meziyetler verir.Kim onları yazar ve boynunda taşırsa veya onu zemzem yada yağmur suyuna koyup içerse Allah (c.c) o kimsenin bedeninden ve bütün azalarından hastalıkları giderir.
Eğer bu kimseye sihir yapılmışsa Allah (c.c) onu sihirden emin kılar.Gözden,ağrılardan,gam ve keder veren şeylerden emin kılar.

” Müellif burada da diyor ki:
“Bu tehlilleri okumanın aslında yukarıda saydıklarımızdan daha fazla faydaları vardır.Ancak biz bu kadarını sayabildik

.” Allah Rasulü (s.a.v) bu hususta şöyle buyuruyor:
“ Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a (c.c) yemin olsun ki,bir kimse Kur’an’da ki tehlilleri okuduğu zaman Allah Teala ona rahmet nazarı ile bakar.Ona azab etmez.Allah Teala ona zenginlik kapılarını açar,fakirlik kapılarını ona kapar.Kabir azabından ve kıyametin şiddetinden kolaylar.Hesabı kolayca görülür

1- Hangi dertli onları okusa mutlaka Allâh-u Te’âlâ sıkıntısını giderir.

2- Hangi borçlu okusa mutlaka Allâh-u Te’âlâ borcunu ödetir.

3- Hangi gurbetçi okusa mutlaka Allâh-u Te’âlâ onu gurbetinden (sağ
salim) döndürür.

4- Hangi ihtiyaç sahibi okusa Allâh-u Te’âlâ mutlaka onun ihtiyacını
giderir.

5- Hangi korkan okusa Allâh-u Te’âlâ mutlaka onun korkusunu güvenceye
çevirir.

6- Bunları her gün sabahları okuyan kişinin kalbi şikâktan ve nifaktan
(muhalefetten ve münafıklıktan) emin olur.

7- Bunları her gün sabahları okuyan kişiden yetmiş türlü belâ def edilir ki
onların en hafifi cüzam, delilik ve abraş (gibi doktorların, tedavisinden
âciz kaldığı hastalıklardır.

8- Bunları her gün sabahları okuyan kişiyi Allâh-u Te’âlâ suya kanmış
olarak yaşatır, suya doymuş olarak öldürür ve cennete de öylece girdirir.

9- Yolculuk üzereyken bunları okuyan kişi seferi esnasında hayırdan
başka bir şey görmez.

10- Bunları her gece yatağına sokulduğu anda okuyan kişiye Allâh-u
Te’âlâ yetmiş melek müvekkel (görevli) kılar ki onlar onu sabaha kadar
İb-lis’ten ve ordularından korurlar.

11- Bunları her gece yatağına sokulduğu anda okuyan kişi o gün akşama
kadar mahfuz ve merzuk (korunmuş ve nzıklandırılmış) kimselerden
olur.

12- Her kim bunları (temiz bir kağıt veya porselen tabağa) yazar ve
yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, ona bedeninde hiçbir kötülük
isabet etmez.

13- Bunları yazıp yağmur suyuyla sildirip suyunu içen kişiye, cinlerin
nazarlarından, üfürüklerinden, sihirlerinden ve hîlelerinden hiç bir şey
ulaşmaz.

14- Kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse,her türlü
âfetten korunmuş ve dünyâdaki her türlü belâ kendisinden savuşturulmuş olarak yaşamaya devam eder.

15- Bir kimse bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse, her
inatçı şeytandan ve zorba hükümdardan emin olur.

16- Her kim bunları yazar ve yağmur suyuyla sildirip suyunu içerse
Al-lâh-u Te’âlâ kendisine uykusunda cennette gideceği yeri göstermedikçe
dünya yurdundan çıkmaz.

Bu virdi Mekke Hareminde kıraat ilmi okutan ve sene 1014’te Mekke-i
Mü-kerreme’ de vefat eden büyük veli Ali ibni Sultan Muhammed el-Karî
el-Herevî Hazretleri de:
“el-Hizbü n-E ‘zam ve 7- Virdü ‘l-Ef-ham” isimli hizbinde îrâd etmiş ve bu
virdi Ârif-i Beyyûmî Hazretlerine nisbet etmiştir..

Eûzi billâhi mineş şetânir racîm*Bismillâhirrahmânir rahıym*Ve ilahüküm ilâhün vâhıd*Lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym*Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm*Lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard*Men zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih*Ya’lemûü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm*Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bi mâ şâe*Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ*Ve hüvel aliyyül azıym*Lâ ikrâhe fid dîni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy*Fe men yekfür bit tâğûti ve yü’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ*Vallâhü semi’un aliym*elif lâm mim*Allâhü lâ ilâhe hüvel hayyül kayyûm*Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı müsaddikan li mâ beyne yedeyh*Hüvellezî yüsavviruküm fil erhâmi keyfe yeşâ*Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym*Şehidellâhü ennhû lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi kâimen bil kıst* Lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakiym* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Le yecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fih*Ve men asdeku minellâhi hadîsa*Zâlikümüllâhü rabbeküm*Lâ ilâhe illâ hû*Hâliku külli şey’in fa’büdûh*Ve hüve alâ külli şey’in vekıyl*Ittebı’mâ ûhıye ileyke min rabbik* Lâ ilâhe illâ hû*Ve a’rıd anil müşrikîn*Kul yâ eyyühen nâsü innî rasûlillâhi ileykümcemiy’anillezî lehû mülküs semâvâti vel ard* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yümît*Ve mâ ümirû illâ li ya’büdû ilâhen vâhıdâ* Lâ ilâhe illâ hû*Sübhânehü ammâ yüşrikûn*Fe in tevellev fe kul hasbiyâllâhü lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*Hattâ izâ edrakehül ğaraku kâle âmentü ennehû lâ ilâhe illellezî âmenet bihî benû isrâîle ve ene minel müslimîn*Fein lem yestecîbû leküm fa’lemû ennemâ ünzile bi ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ hû*Fe hel entüm müslimûn*Kul hüve rabbi lâ ilâhe illâ hû*Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*Yünezzilül melâikete bir ruhî min emrihî alâ men yeşâü min ıbâdihî en enzirû lâ ilâhe illâ ene fettekûn*Ve in techer bil kavli fe innehû ya’lemüs sirra ve ahfâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül esmâül husnâ*Ve enahtertüke festemı’limâ yûhâ*İnnenî enallâhü lâ ilâhe illâ ene fa’büdnî ve ekımis salâte bi zikrî*İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâ hû*Vesia külle şey’in ılmâ*Fe teâlellâhül melikül hakk* Lâ ilâhe illâ hû*Rabbül arşıl keriym*Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû ınde rabbih*Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhıy ileyhi ennehû lâ ilâhe illâ ene fa’büdûn*Ve zennûni iz zehebe müğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fe nâdâ fiz zulümâti en lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*Allâhü lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil azıym*İnnehüm kâne izâ kıle lehüm lâ ilâhe illellâhü yestekbirûn*Hel min hâlikın ğayrullâhi yerzukuküm mines semâi vel ard*Ve Hüvellâhü lâ ilâhe illâ hû*Lehül hamdü fil ûlâ vel âhırah*Ve lehül hûkmü ve ileyhi türceûn* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn *Ve lâ ted’u meallâhi âhara lâ ilâhe illâ hû*Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh*Lehül hükmü ve ileyhi türceûn*Zâlikümüllâhü rabbeküm lehül mülk* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tusrâfûn*Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâbi zıt tavl* Lâ ilâhe illâ hû*İleyhil masıyr*Zâlikümullâhü rabbüküm hâliku külli şey’* Lâ ilâhe illâ hû*Fe ennâ tü’fekûn*Hüvel hayyü lâ ilâhe illâ hû hüve fed’ûhü muhlisıyne lehüd dîn*Elhamdü lillâhi rabbil alemîn*Rabbis semâvâti vel erdı ve mâ beynehümâ*in küntüm mûkınîn* Lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yumît*Rabbeküm ve rabbü âbâikümül evvelîn*Fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâhü vestağfir li zenbike ve lil mü’minîne vel mü’minât*Vallâhü ya’lemü müteğallebeküm ve mesvâküm*Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Âlimül ğaybi veş şehâdeh*Hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezi lâ ilâhe illâ hû*Elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir*Sübhânellâhi ammâ yüşrıkûn*Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ*Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard*Ve hüvel âzîzül hakîm*Rabbül meşrıkı vel mağribi lâ ilâhe illâ hüve fettehızhü vekiylâ* Allâhü lâ ilâhe illâ hû*Ve alellâhi fel yetevekkelil mü’minûn*

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hayırlı Bir Murada Ermek İçin Okunacak Beytler(Denenmiştir)

HAYIRLI BİR MURADA ERİŞMEK İÇİN RASÛLÜLLÂH (s.a.v)’İ ARACI YAPARAK OKUNACAK BEYTLER Muhammed eBekri elMısrî(Kuddyise Sırruhû) şöyle de...

Bu Duayı Okuyanın”Üzerine Nur yağar,Rızkı artar,Evde Huzur Artar”

BU DUAYI KİM 1 DEFA OKURSA ÜZERİNE NUR YAĞAR, RIZKI ÇOĞALIR, EVDE HUZURU ARTAR ! Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen (yüce Al...

Besmele ve Besmele’nin 19 Harfinden 19 İsmi ile Duaların kabulü

Besmele ve Besmele’nin 19 Harfinden 19 İsmi ile Duaların kabulü Besmele’nin Sırları ve Hikmeleri İbni Abbas(r.a)’den rivay...

Bol Rızık-Bereket-Umulmadık Yerden Para Gelmesi İçin Dua

Maddi anlamda bolluk ve berekete kavuşmak,ummadık yerden para gelmesi için Dua; Sevgili dua kardeşlerim bolluk ve bereket Allah’ın izn...

Sıkıntıların çözümü için” Mehabbet Salatı” Denenmiş

Sıkıntıların açılması ve her hangi darlık ve sıkıntıdan kurtulmak için okunması makbul olan denenmiş bir salavattır. Her hangi bir sıkıntıda...

Bütün İşlerde Akibetin güzel olması-Dünya ve ahiret azabından muhafaza duası

BÜTÜN İŞLERDE AKİBETİN GÜZEL OLMASI DÜNYA VE AHİRET AZABINDAN MUHAFAZA DUASI Büsr ini Ertât (r.a.)’dan rivayet edildğine göre,Rasûlüll...

Namazlardan sonra”33 Tesbihlerin”Hikmet ve Faziletleri

Namazlardan sonra okunan 33 Tesbihlerin Faziletleri İmam Rabbani hazretleri (k.s) bir mektubatında şöyle buyurmuştur; Farz namazlar kılındık...

Kötü huy-kötü ahlak-hata yapmaktan kurtaran “Salavat-ı Şerif”

Bu salavat-ı Şerif birçok derde deva olup,kötü huy kimseler üzerine  (51) sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra veya uyandığında...

Ölünün Kabir Azabının Kalkması ve Kabrine Nur İnmesi için Namaz

Sevgili takipçilerim ve dua kardeşlerim bu namazı kaynakta gördüğüm zaman çok sevindim ve Annem için Kıldım ve her kıldığımda Annemi rüyamda...

Duanın derhal karşılık bulması için duana ” Yâ Allâh “okuyarak başla

Sevgili dua kardeşlerim! Rabbimiz bize ” Bana dua edin,duanızı kabul edeyim” buyurur.Bizler yeter ki Rabbimize dünyamız ve ahire...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...