sponsor reklam

Pazartesi günü virdi

Maddi ve manevi,dünyevi ve ahiri hayırlı isteklerimiz ve sıkıntılarımızdan kurtulmak için okuyalım.Manasına bakalım ve bir çok faydasını göreceğiz.Allahü Teâla’ya çok güzel bir yakarış.

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme innî es’elüke’n-nûra ve’l-hüdâ. Ve’l edebe fî’l-ıkdidâ’i. Ve e’ûzü bike min şerri nefsî. Ve min şerri külli kâtı’ın yekta’unî anke.
Lâ ilâhe illâ ente kaddis nefsî mine’ş-şübühâti ve’l-ahlakı’s-seyyiâti. Ve’l-huzûzı ve’l-ğafelâti.
Vec’alnî abden mutîan leke fî cemî’ı’l-hâlâti. Yâ alîmü allimnî min ılmike.
Yâ hakîmü eyyidnî bi-hukmike yâ semî-uesmı’nî yâ basıyru bassırnî fî elâike.
Yâ habîru fehhimnî anke. Yâ hayyü ahyinî bi-zikrike. Yâ mürîdü hallis irâdetî
bi-kudretike ve azametike. İnneke alâ külli şey’in kadîrun.
Alâhümme innî es’elüke bi’l-lâhuti zit-tedbîri. Ve’n-nâsûti zit-teshıyri. Ve’l-akli
zi’t-te’sîri’l-muhîtı bi’l-külli ve’l-cümleti Ve’t-tafsıyli fî’t-tasvîri ve’t-takdîri.
İlâhî es’elüke bîz zâtike’lletî lâ tüdrakü ve lâ tütrakü. Ve biehadiyyetike’lletî men tevehheme fîhe’l-meıyyete fekad eşrake. Ve bi ihâtıke’lletî men zanne fî ezeliyyetihâ ğayran fekad efike. Ve min nızâmi’l-ıhlâsı fekadi’nfekke.
Yâ men sülibe anhü tenzîhen mâ lem yekün fî kıdemihî.
Yâ men kaddera an külli şey’in bi ihâtatihî ve azametihî.
Yâ men ebraze nûra vücûdihî min zulmeti ademihî.
Yâ men savvere eşhase’l-eflâki bi mâ evde’ahû min ılmihî fî kalemihî.
Yâ men sarrafe ahkâmehû bi-esrâri hıkemihî ünâdîke’stiğâsete beıydin li-karîbin. Ve es’elüke süâle muztarrin li-mücîbin. Es’elüke allâhümme ref’a hıcâbi’l-ğaybi. Ve hallı ıkâle’l-vehmi ve’r-raybi.
Allâhümme ahyinî bi-ke hayâten vâcibeten. Ve allimnî minke ılmen muhıytan bi-esrâri’l-ma’lûmâti. Ve’ftah lî bi-kudretike kenze’l-cenneti ve’l-arşi ve’z-zâti.
V’emhaknî tahte envâri’s-sıfâti. Ve hallısnî bi-minnetike min cemîı’l-kuyû-di’l-mu’kıdâti. Sübhâneke tenzihen sübbûhun tenezzehe an simâti’l-hudûsi ve
sıfâti’n-naksı.
Kuddûsün tetahhera min eşbâhi’z-zemmi ve mûcibâti’r-rafdı.
Sübhâneke a’cezte külle tâlibin ani’l-vusûli ileyke illâ bike. Sübhâneke lâ ya’lemü men ente sivâke. Sübhâneke mâ akrabeke me’a teraffü’ı ulâke.
Allâhümme elbisnî sübhate’l-hamdi ve reddinî biridâ’i’l-ızzi ve tevvicni bi-tâci’l-celâli ve’l-mecdi.
Ve cerridnî an sıfâti zevâti’l-hezli ve’l-ciddi. Ve hallısnî min kuyûdi’l-addi Ve’l-haddi ve mübâşerati’l-hılâfi ve’n-naksı ve’d-dıddi bimennike.
İlâhî ademî bi-ke aynü’lvücûdi ve bekâî me’ake aynü’l-ademi. Fe-ebdilnî mekânet-tevehhümi vücûdî ma’ake bi-tahkıykı ademî bike. Ve’cma şemlî bi-istihlâkî fîke.
Lâ ilâhe illâ ente tenezzehte ani’l-mesîli.
Lâ ilâhe illâ ente te’âleyte ani’n-nazıyrî.
Lâ ilâhe illâ ente istağneyte ani’l-vezîri ve’l-müşîri.
Lâ ilâhe illâ ente yâ ehadü yâ samedü. Lâ ilâhe illâ ente bike’l-vücûdü  ve leke’s-sücûdü. Ve ente’l-hakku’l-ma’bûdü. E’ûzü bi-ke minni ve es’elüke zevâlî annî. Ve estağfiruke min takıyf-kâtı’u ve’l-müferrik’u ve’l-câmi’u.
Yâ vâdıu yâ râfiu yâ mübdiu yâ kâtıu yâ müferriku yâ câmi’u’l-ıyâze’l-ıyâze’l-ğıyâse’l-ğıyâse yâ ıyâzî yâ ğıyâsı’n-necâte’n-necâte’l-melâze’l-melâze.
Yâ men bihî necâtî ve melâzî es’elüke fîma se’eltüke ve etevesselü ileyke
bi-mükaddimeti’l-vücûdi’l-evveli. Ve nûri’l-ekmeli ve rûhı’l-hayâti’l-efdali. Ve bisâtı’r-rahmeti’l-ezeli. Ve semâ’i’l-hulukı’l-ecelli’s-sâbıkı bi’r-rûhı ve’l-fadli. Ve’l-hâtimi bissûrati ve’l-ba’si. Ve’n-nûrı bi’l-hidâyeti ve’l-beyâni. Ve’r-rahmeti bi’l-ılmi ve’t-temkîni ve’l-emâni Muhammedini’l-Mustafa. Ve’r-rasûli’l-mücteba. Ve’s-safiyyi’l-mürtedâ Ve’n-nebiyyil-mukteda.
Salla’llâhü aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslimen kesîran. İlâ yevmi’d-dîn. Ve’l-hamdü liş’llâhi rabbi’l-âlemîn.

Anlamı:
Ya Rabbi! Senden nur ve hidayet istiyorum.
Emirlerine uymakta edeb istiyorum.
Nefsimin şerrinden Sana sığınıyorum.
Beni Senden ayıran her kötünün şerrinden Sana sığınıyorum.
Senden başka ilah yoktur.
Benim nefsimi şüphelerden, kötü huylardan hazlardan ve gafletlerden temizle.
Bütün hallerde beni, Sana karşı itaat eden bir kul eyle.
Ey çok bilen! İlminden bana da öğret.
Ey hüküm ve hikmet sahibi olan! Hükmünle beni destekle.
Ey çok işitici olan! Senden gelenleri bana işittir.
Ey çok görücü olan! Yücelerde olanları bana göster.
Ey herşeyden haberdar olan! Senden gelenlere beni anlayışlı eyle.
Ey diri olan! Zikrinle bana hayat ver.
Ey mutlak irade sahibi olan! Kudretinle ve azametinle benim irademi katkısız saf yap.
Şüphesiz ki Sen her şeye güç yetirensin.
Ya Rabbi lâhut ile Senden tedbir sahibi olmayı istiyorum. Nâsût ile Senden emir sahibi olmayı diliyorum.
Akıl ile Senden tesir sahibi olmayı istiyorum.
Tasvir ve takdirde toptan ve perakende her şeyi kuşatan Senden istiyorum.
Ya Rabbi! İdrak ve terkedilemeyen zatının hürmetine.
Senden başka ilah olduğu zannına kapılan ve müşrik olanlara karşı Ahadiyetinin hürmetine Senden istiyorum.
Ezeliyetinde başka birinin olduğunu zannedip iftirada bulunmuş olanlara karşı Senin her şeyi kuşatan ihatanın hürmetine Senden istiyorum.
Kim ihlâs nizamından ayrılır.
Ey kıdeminde olmadığı halde kendisinden tenzihin soyutlandığı! Ey tam kavrayışı ve azametiyle her şeyi takdir eden.
Ey yokluk zimmetinden varlığının nurunu gösteren.
Ey kaleminde ilminden tevdi ettiği şeyle kainatın şahıslarını şekillendiren.
Ey hikmetinin sırları ile ahkamını tasarruf eyleyen! Uzak olanın, yakın olandan imdat dilediği Sana sesleniyorum.
Sevenin, sevdiğini talep ettiği gibi Seni arzuluyorum.
Darda kalanın, çağrısına cevap verene olan ihtiyacı gibi Senden istiyorum.
Ya Rabbi! Gayb perdesinin kaldırılmasını, vehim ve şüphe ipinin çözülmesini Senden istiyorum.
Ya Rabbi! Beni, Seninle ihya eyle. Bana gerekli olan diriliği ver. Bana, kendi katından bütün bilgilerin sırlarını kaplayan bir ilimi ihsan eyle.
Kudretinle bana cennetin, arşın ve zatın hazinelerini aç.
Sıfatların nurları altında beni yok eyle.
İhsanınla beni bütün bağlardan kurtar.
Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen noksanlıklardan ve sonradan oluşan sıfatlardan münezzehsin.
Sen mukaddessin.
Günah kirlerinden ve reddolmayı icap ettiren hallerden münezzehsin.
Seni tenzih ederim. Sen bütün isteyenlerin sana ulaşmaktan aciz kaldıkları halde yine de seninle Sana ulaşılsın.
Seni tenzih ederim. Senin kim olduğunu Senden başkası hakkıyla bilemez.
Seni tenzih ederim. Sana ulaşmanın yüceliği ile beraber olanlar Sana ne kadar yakın olmuşlardır ki.
Ya Rabi! Hamd tesbihini bana elbise yap.
İzzet hırkasını bana giydir.
Şeref ve celal tacı ile beni taçlandır.
Şaka ve ciddiyet sıfatlarından beni sıyır.
Dönüş, şiddet, ihtilaf, noksanlık ve zıtlık bağlarından lütfunla beni kurtar.
Ya Rabbi! Benim Seninle yokluğum, varlığın kendisidir. Benim Seninle beraber olan bekam ise, yokluğun kendisidir. Seninle olan yokluğumun tahakkuk etmesi hayali yerine benim Seninle olan varlığımı karşılık eyle.
Sende olan tükenmişliğim ile dağınıklığımı topla.
Senden başka ilah yoktur, Sen örneklerden münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Sen benzerlerden münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Sen yardımcıya ve rehbere olan ihtiyaçtan münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Ey bir olan ve ey kimseye muhtaç olmayan Allah’ım!
Senden başka ilah yoktur.
Varlıklar Seninle mevcut olmuşlardır.
Sen “Hakk”sın, ibadete layık olansın. Ben kendi nefsimden Sana sığınırım ve Senden zevalimi dilerim.
Takiyyeden Sana istiğfar ederim.
Sen uzaklaştırırsın.
Sen yaklaştırırsın.
Sen isimlendirirsin.
Sen künyelendirirsin.
Sen koyansın, Sen kaldıransın, Sen örneksiz yaratansın, Sen koparansın, Sen ayıransın, ve her şeyi toplayansın Allah’ım.
Allah (c.c.)’a sığın, Allah (c.c.)’a sığın.
Yardım! Yardım! Ey benim sığınağım ve ey benim yardımıma gelen!
Haydi kurtuluşa gelin, kurtuluşa gelin.
Sevgiye gelin, sevgiye gelin.
EY benim kurtuluşum ve sığınılacak yurdum! Ben istediğimi yalnız Sen’den isterim. İlk varlık mukaddimesi, en mükemmel nur ve en faziletli hayatın ruhu hürmetine, ezeli rahmet yaygısı, geçmiş ecelin huyunun semaı hürmetine, ruh ve fazl hürmetine, şekilde ve peygamberlikte sonuncu hürmetine, hidayet nuru ve açık bildiriş hürmetine, alemlere rahmet olan, ilim, temkin ve eman sahibi, sevilen, seçilen, razı olunanve kendisine uyulan peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hürmetine Senden istiyorum Allah’ım!
Allah (c.c.)’ın salâtı O’na, O’nun âl ve ashâbı üzerine olsun.
Ya Rabbi! Kıyamete kadar Ona çok selam eyle.
Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)’a mahsustur.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

HER GÜN GÜNE BAŞLARKEN AYETEL KÜRSİ” KORUNMA SİGORTASI”

DOĞAL KORUNMA SİGORTASI HER GÜNE BAŞLARKEN OKUNDUĞU GÜN HER TÜRLÜ KAZA VE BELALARDAN BAŞIMIZA GELECEK HER TÜRLÜ TEHLİKEDEN KORUNURUZ İNŞALLA...

SALAVAT-I MÜRSELİN DÜNYA VE AHİRET FAYDALARI

Salavat-ı Mürselin Okunuşu : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ MUHAMMEDin seyyidil mürselin Allâhümme salli ve...

MELEKLERİN SEVABINI YAZMAYA GÜCÜNÜN YETMEDİĞİ DUA

Allah-ü Teâlâ’ya hamd ve şükür çok önemli bir tesbihtir.Aşağıdaki tesbih günahların affına vesile olacak çok önemli bir tesbihtir.Her ...

OKUYANA MELEKLERİN BİLE HAYRAN KALDIĞI ZİKİR

Bu duayı her gün okumaya devam eden  kimseye melekler hayran kalır. Ebu Zer R.A. Zikri olarak da geçer ! İçerisinde hem şükür,hem tesbih,hem...

İstediği kişiden Sevgi-Saygı ve Hürmet görmek için DUA

istediği kişiden sevgi ve saygı görmek için aşağıdaki dua Cuma günü sabah güneş doğduktan sonra başlanarak (150) defa okunur.Bu duaya her gü...

Fakirlikten Kurtulmak İçin “Kadir Süresi ve Duası”

Bazı insanlar fakih,imam ve Büyük Veli olan Ahmet ibni Mûsa ibni Uceyl(Rahimehullah)’a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince,on...

Cuma Gecesi Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i Rüyada görebilmek için Cuma Gecesi okunacak süre ve salavat Kim Cuma gecesi Kadir Suresini 1000(Bin) def...

Sıkıntılardan kurtulmak isteklerin kabulü için Ayetel Kürsi okuma Tertibi

Her hangi bir sıkıntıdan kurtuluş veya her hangi bir dileğin kabulü için Muhyiddin Arabi Hazretleri Tarafından nakledilen çok makbul bir Aye...

Perşembe Gecesi Akşam namazından Sonra Ayetel Kürsi ve Özel Duası

Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğ...

Her Namazdan Sonra(17) Âyetel Kürsi Okumanın Faydaları

Hadis-i Şerifler de Ayetel Kürsi hakkında bildirilenler “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...

Etiketler