sponsor reklam

GİZLİ HAZİNE VİRDİ-İ SETTAR

(Seyyid Yahya Şirvaninin ilham ile yazmış olduğu bu evrad’ın faziletleri ehlullah tarafndan tecrübe ile tasdik edilmiştir.)

Her kim zulm görmüşse,fakirliğe düşmüşse,sevdiğinden ayrılmışsa,borca düşmüşse,işsiz kalmışsa,mülk sahibi olmak isterse,evlenmek isterse,üzerine büyü teshir etmişse, bu mübarek havas duasını günde 3-5-7 kere okumayı vird edinsin… Havas dualarını içinde en büyük en faydalı duadır.

Vird-i Settar ismiyle meşhur bu dua biraz Arapça bilenlere veya manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır. Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.
Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez.

Bismillahirrahmanirrahiym*
Ya settaru ya settar*
ya azizü ya ğaffar*
ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar*
Ve ya müdebbiral leyli ven nehar*
Hallısna min azabil kabri ven nar*
İlahi üstür’uyubena*
Vağfir zünubena*
Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena*
Veşrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina*
Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal ahyar*
Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud*
Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur*
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur*
Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh*
Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr*
Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal*
A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah*
Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah*
Ve li külli zenbin estağfirullah*
Ve li külli müsıybetin innellah*
Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah*
Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah*
Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea*
La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh*
Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir*
Ve ileyhil masıyr*
Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike*
Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk*
Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa*
Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha*
Sadekallahül azıym*
Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym*
El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur*
Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh*
Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh*
Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh*
Vahidün la min kılleh*
Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf*
Ve bil ıhsani mevsuf*
Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh*
Evvelü kadimün bi la ibtida*
Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha*
Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla*
Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad*
Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr*
Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr*
Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr*
Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil*
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*
Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih*
Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih*
E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn*
Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara*
Ve meliken kadiran kahhara*
Liz zünubi ğaffara*
Ve lil uyubi settara*
Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem*
Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn*
Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk*
Ve fil ğarir refıyk*
El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk*
Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh*
Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab*
Zeynil ashab*
Mücaviril mescidi vel mıhrab*
Ennatıku bis savab*
Elmezkuru fil kitab*
Emirul mü’minine umerubnil hattab*
Radıyellahü anh*
Sümmes selamü minel melikil mennan*
İla emiril eman*
Habibir rahman*
Camiıl kur’an*
Sahıbil hayai vel iman*
Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an*
Emiril mü’mininine usmanibni affan*
Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy*
İbni ammin nebiyy*
Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra*
Varisi ulumün nebiyy*
Emiril mü’minin*
Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy*
Radiyellahü anh*
Sümmes selamü alel imameynil hümameyn*
Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn*
Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn*
Bil kadair radıyeyn*
Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin*
Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radıyellahü anhüma*
Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn*
Hamzete vel abbas*
Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar*
Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn*
Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma*
Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar*
Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike*
Ve kulubüna bi mehabbetike*
ve ervahana bi müavenetike*
Ve esrarana bi müşahedetik*
Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura*
Ve fi besari nura*
Ve an yemini nura*
Ve an şimali nura*
Ve fevkıy nura*
Ve tahti nura*
Ve emami nuran ve halfi nura*
Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*
Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin)*
La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah*
Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh*
Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira*
Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla*
Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara*
Ve ğaffaran settara*
Sültanen ma’buden kadimen kadira*
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*
Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin*
Amin.

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Rızık Genişliği İçin Esmalar Ve Âyet-i Kerimler

Rızkın gerçek sahibi Yüce Rabbimizdir.Rızka biz kullarının ihtiyacı vardır.Kendisinin hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.Dünya ve ahiretimiz için ...

Ders Çalışma İsteğinin Artması İçin Esmalar ve Âyet-i Kerim

Dua kardeşlerim boş durmak hiç bir şey ile meşgul olmamak,sorumluklarını yerine getirmemek hem günah hem de insanı boşluğa iter,tembelleştir...

Eşinin ailesiyle görüşmek istemeyen eş için Esmalar

Evlilikte olmaması gereken bir durum kardeşlerim hiç bir eşin eşinin ailesiyle görüşmesini engellemesi asla doğru değil.Yada eşlerden birini...

Faydasız Şeylerden Uzaklaşıp Faydalı Şeylere Odaklanmak için Dua Tertibi

Hem dünyamız hem ahiretimiz için,kendimiz veya sevdiklerimizin faydasız ve boş uğraşlardan uzaklaşıp faydalı amellere odaklanması için çok ö...

Hüznü-Kederi Sevince Çevirmek İçin Esma Ve Dua

Her hangi bir konuda üzüntümüzü ve kederimizi sevince çevirmek, bu durumun düzelmesi için okunacak Esma Ve Dua Bu esma ve dua ile üzüntüleri...

Her Sabah Zorlukların Kolaylaşması-Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Esmalar

Zor işlerin çözümü-Zorlukların kolaylaşması-Sıkıntılardan kurtulmak için Her sabah okunacak esmalar.En az 3 defa okuyalım.Her Esma 100 defa ...

Maddi Sıkıntı-Rızık Genişliği-Hayırlı kapıların açılması için Esmalar

Dünya hayatında zaman zaman çok büyük maddi çöküntü içine gireriz.Zor durumda kalır  ve içinden çıkılmayacak sıkıntılar yaşarız.Bu durumda h...

İnançsız Kimselerin Hidayeti Ve Doğru İstikamet Kazanmaları İçin Dua Tertibi

Allaha karşı inancı olmayan,iman etmeyen kimselerin hidayeti,doğru istikamet kazanmaları için okunacak Esmalar ve Âyet-i Kerimler Duaya Euzü...

Yuvaların huzur ve sükuneti-iyi iletişim ve anlayış için dua tertibi

Yuvaların huzur ve sükuneti,iyi iletişim ve karşılıklı anlayış için Dua tertibi.Eşlerden her hangi biri her gün çok konuşan,karışan biri ise...

Kendini Geliştirmek Ve Hayırlı Uğraşlar İçin Esmalar

Kendini geliştirmek hayırlı bir uğraş edinmek için okunacak Esmalar. Bazen insan kendini boşlukta hisseder.Ne Yapacağını bilmez.Oysa insan h...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...