KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLET VE FAYDALARI

sponsor reklam

KUR’ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

Allâhü Te’âlâ Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki: “Allah’ın Kitâb’ını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılan­lar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infâk edenler asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler. Çünkü (Allah) onların mükâfatını eksiksiz öder.” (Fâtır s.29-30)

Mâlik b. Dinar (r.a.)’den rivayetle; Allâhü Tebâreke ve Te’âlâ buyuruyor ki: “Kullarıma azâb etmek istiyorum. Kur’ân oku­yanları, mescidleri îmâreden, oralarda ibâdet edenleri ve İslâm çocuklarını görünce, gazabım sükûnete kavuşuyor, azabımı rahmetime çeviriyorum.” (Kitâbuz zuhd 1/498)

İbn Ömer (r.a.)’den rivayetle; Nebî (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim, Kur’ân’ın üçte birini okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin üçte biri verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın yarısını okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin yarısı ona verilmiştir. Her kim, Kur’ân’ın üçte ikisini okursa, muhakkak ki Peygam­bere verilen Kur’ân bilgisinin üçte ikisi kendisine verilmiş­tir. Her kim Kur’ân’ın tamâmını okursa, muhakkak ona, Peygambere verilen Kur’ân bilgisinin tamâmı verilmiş olur ancak ona vahyedilmez.” (Kenzü’i-Ummâi 1/524)

Enes (r.a.)’den rivayetle; Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kur’ân’ı okuyan Mü’min’in misâli turunç gibidir. Kokusu da güzel, tadı da güzeldir. Kur’ân’ı okumayan Mü’min’in misâli hurma örneğidir. Kokusu yoktur, ama tadı hoştur. Kur’ân’ı okuyan fâcir’in misâli reyhan otu gibidir. Koku­su güzeldir, ama tadı acıdır. Kur’ân’ı okumayan fâcirin misâli Ebû Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise acıdır. Salih bir kimseyle oturanın örneği misk örneğidir. Ondan sana bir şey dokunmasa bile kokusu geçer. Kötü bir kimseyle oturanın örneği de kürkçü örneğidir. Onun isinden sana bir şey bulaşmasa da dumanından bulaşır.” (Ebû Dâvûd 16/4829)

Enes b. Malik (r.a.)’den rivayetle; Resûlullâh (s.a.v.) Efen­dimiz buyurdular ki: “Sizden birisi, Rabbi ile konuşmak isterse, Kur’ân okusun.” (Camiu’s-sâğîr 1/205)

KUR’ÂN’I HATMEDİNCE YAPILAN DUÂ MAKBULDÜR

Enes (r.a.)’den rivayetle; Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve sel-lem Efendimiz buyurdular ki: “Kur’ân ehlinin Kur’ân’ı her hat­mettiğinde, gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir duası ve cennette de bir ağacı vardır ki bir kar­ga uçmaya başladığı andan itibaren ihtiyarlayıncaya kadar uçsa, o ağacın kökünden dallarına ulaşamaz.” (Câmiû-s Sağîr 2/1336) Muharib b. Disar (r.a.)’den rivayetle: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i ezberinden okursa, bu onun için dünyada ve âhirette duâ olur!” (Darimi ;6/3482) Sa’d (r.a.)’den rivâyetle:‘Kur’ân’ın okunup bitiril­mesi gecenin başına rastlarsa, melekler O’nu okuyup bitire­ne sabah oluncaya kadar duâ ederler. Şâyed O’ nun okunup bitirilmesi gecenin sonuna rastlarsa, melekler onu okuyup bitirene akşam oluncaya kadar duâ ederler. Bu sebeble bazen birimizin Kur’ân’ı hatmetmesine az bir şey kalır da akşamlayıncaya veya sabahlayıncaya kadar O’nu okumayı geciktirir!” (Dârimî6/3486) Amr b. Şuayb (r.a.)’den rivayetle; Nebî (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Bir kul, Kur’ân’ı hatmeder­se, altmış bin melek onun için duâ eder” (Câmiü-s Sağîr 2/323) . Abdullah b. Ömer (r.a.)’in babasından rivayetle; Resûl-i Ekrem Sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: “Şu beş durumda sema kapıları açılır ve dualar kabul edilir: Kur’ânokurken, İslâm ordusu düşman ordusu ile karşılaştığı za­man, yağmur yağdığında, zulme uğrayan duâ ettiğinde, ve ezan okunduğunda.” (Câmiü-s SağTr 2/1792) irbad (r.a.)’den rivayetle; Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Farz namaz kılan kimsenin makbul bir duâ hakkı vardır. Kur’ân’ı hatmeden kimsenin de makbul bir duâ hakkı vardır.” (Câmiü-s Sağîr3/3679) Enes (r.a.)’den rivayetle; Resûlullâh Sallallâhü aley­hi ve sellem Efendimiz buyurdular: Her hatim indirildiğinde, ge­rek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir duâ hakkı Vardır. (Câmiü-s Sağır 2/2726)

KUR’ÂN’I EZBERLEYENE NE MUTLU!

Allâhü Te’âlâ Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki: “Hayır O Kur’ân, kendilerine ilim verilenlerin sînelerinde (yer eden) apaçık Âyetlerdir. Ey Nebîyyi Zişân, Cebrail Sana Kur’ân okurken unutmamak için acele edip O’nunla beraber söy­leme, yalnız dinle. Doğrusu vahyolunam kalbine yerleştirmek ve O’nu Sana okutmak Bize düşer.” (Kıyâmet s. 7-16.a.)

Mu’az (r.a.)’den rivayetle; ‘Resûlullâh (s.a.v.) Efendi­miz bana şöyle buyurdular: “Ey Muaz! Saadete ermişlerinhayâtını, şehidlerin ölümünü, haşr gününde kurtuluşu, korku gününde emniyeti, karanlık günde nuru, sıcak gün­de gölgeyi, susuzluk gününde suya kanmışlığı, hafiflik gününde ölçüyü, sapıklık gününde doğru yola girmeyi istersen Kur’ân’ı ezberle. Çünkü O, Rahmanın zikridir, şeytândan sığınmak ve mizanda da ağır gelme sebebidir.” (Nihâyetul Kavlil Müfids.253)

“Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyip O’na hizmet edenler ve geceleri ibâdet edenlerdir.” (Camiu-s Sağir 1/613)

“Kur’ân’ı okuyunuz. Şübhesiz ki Allah, Kur’ân’ı kavrayarak ezberleyen kimseye azâb etmez. Kur’ân Allah’ın zi­yafetidir. Bu ziyafete katılan emniyyet içinde olur. Kur’ân’ı sevene müjdeler olsun.” (Camiü-sSağir 1/778)

“Cenâb-ı Allah, yer ve gökleri yaratmadan bin sene önce Tâhâ ve Yâsîn Sûrelerini okumuştu. Melekler, bu Kur’ân’ı işitince: Ne mutlu o ümmete ki bu Kur’ân, ken­dilerine nazil olacak; ne mutlu o insanlara ki, bunu zihin­lerinde ezberleyip taşıyacaklar; ne mutlu o dillere ki bunu okuyacaklar! Dediler.” (Darimi 6/3417)

“Kim Kur’ân’ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse, Allah o kimseyi cennete koyar. Ayrıca, hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılar.”(İbn Mâce 1/216)
——————————–
Hatim, kelime olarak bitirmek, sona erdirmek ise de, fıkıhtaki manası, bir kişinin, Kur’an-ı kerimi baştan sona kadar okuyup bitirmesi demektir. Hatmin önemi hakkında çok hadis-i şerif vardır. Birkaçının meali şöyledir:
(Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istigfar eder.) [Deylemî]

(Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur.) [Taberanî, İbni Hibban]

(Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette bir ağaç da verilir.) [Hatib]

(Hatim yapanın dünya veya âhiret için ettiği dua kabul olur.) [Beyhekî]

(Hatmi okuyan ve dinleyenlerin duası kabul olur.) [Ebu Nuaym]

(Beş vakit namazdan sonra yapılan dua gibi, hatimden sonra yapılan dua da kabul olur.) [Taberani

(Hatim duası yapılan yerde hazır olan, ganimet dağıtılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder.) [Hazinet-ül-esrar]

(Üç kere İhlas sûresini okuyan Kur’anı hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlmihâli]

Hatmin dinde yeri büyüktür. Din kitaplarında hatimle ilgili çok bilgi bulunmaktadır. İmam-ı Rabbânî hazretleri, (Ramazan-ı şerifte Kur’an-ı kerimi hatmetmek önemli bir sünnettir) buyuruyor. (1/45)

İmam-ı Zahidî hazretleri, (Hatim okuyan hafıza az hediye vermemelidir) buyuruyor. Hafız, pazarlık etmeden, Allah rızası için hatim okursa, okutanın hediye ettiğini alması caiz olur. Az diye itiraz ederse, aldığı haram olur. (Havi, Hadika, Berika)

Kur’an-ı kerimi kırk günde hatmetmek müstehabdır. Hatimden sonra yapılan dua kabul olur. Hatim bitince, yeniden hatme başlamak niyetiyle Fatiha okumalı. Hadis-i şerifte, (İnsanların en iyisi, hatmi bitirince yeniden başlayandır) buyuruldu. (Şir’a şerhi)

Kur’an-ı kerimin hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimde toplanmak ve hatimden sonra dua etmek müstehabdır. Abdullah ibni Abbas hazretleri, hatim okuyanın yanında adamını bulundururdu. Hatim biteceği zamanı işitince, kendi de hazır olurdu. Enes bin Malik hazretleri, hatmettiği zaman, çoluk çocuğunu toplayıp dua yapardı. Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehabdır. (Kitab-üt-tibyan)

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

KAZA NAMAZI NEDİR? NASIL KILINIR?

KAZA NAMAZI NEDİR? Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peyga...

Ramazan Ayının ilk 10 ve 2 nci 10 gününde (Tesbih Namazı ve Hatmi Enbiya)

Ramazan ayının ilk 10 gün içinde ve 2 nci 10 gün içinde Tesbih namazaı kılmak ve Hatmi enbiya yapmak çok makbul bir ibadettir. HATM-İ ENBİYÂ...

Bütün kısmet kapılarını açan sırlı ” Bismillahi 20 Duası”

  Bütün kısmet kapılarını açan çok sırlı bir duadır Bu duayı okuyanın 1-) Mutluluk ve kısmet kapıları açılır. 2-) Kaza, bela ve bunlara...

İmsak saati “Peygamber Efendimiz’in okuduğu Dua

İmsak saatinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in okuduğu dua.Kıyamet günen kadar nurun tamamlanması ile okunan bir duadır. “Allahüm...

DUALARIN KABULÜ İÇİN GECE UYANDIĞINDA OKUNACAK DUA

Sevgili  kardeşlerim gece vakti yapılan dualar çok makbul dualardır. Ebû Hüreyre”den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle ...

Cuma gecesi Aile geçimsizliği-Sevgi Muhabbetin Devamı İçin Dua

Cuma gecesi sabah karşı 2 rekat namaz kılıp,ardından aşağıdaki  duayı (1000) defa tatlı bir şeye okuyup Ailede geçimsizlik olanlar,anlaşamay...

Kendisi için helal olan birinden “Sevgi ve Aşk teklifi Almak için Esma”

Allahü Teâlâ’nın ” El Mübdiü ” İsmi şerifi anlam ve mana olarak,”Kainatı yoktan var eden,vücuda getiren.” deme...

Sevdiği Bir Kişiden Hayırlı Haber Almak İçin Esma

Allahü Teâlâ’nın “Yâ Semi celle celalühü “ İsmi Şerifi “Gizli açık,alçak-yüksek,küçük-büyük ,her varlığın bütün sesl...

Sabah namazından Evvel Dilek-Sevgi-Muhabbet-terk eden birinin dönmesi için DUA

Yüce Mevla’dan önemli ve hayırlı bir dileği olan  bir kimse dilek ve hacetinin kabulü yada sevdiği bir kişiden sevgi ilgi ve alakayı g...

Her hangi bir işin görülmesi ve isteğin kabulü için Dua

Her hangi bir kişi veya makam sahibi ile görüşmende,görüşmenin olumlu olması,isteğin kabulü için,görüşme yapacağın kişinin isteğini kabul et...

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...