sponsor reklam

Muhyiddin Arabi Hazretlerinin her güne özel virdleri bulunmaktadır.Bu dualara devam etmenin bir faydalarını kendisi de okuyarak devam etmiştir.

Cumartesi gecesi virdinin faydaları
1-)Bilgisi artar, ilim sahiplerince sevilir.
2-)Her gün 15 defa okuyan: İlim sırlarına vakıf olur.
3-) Her gün 14 defa okuyanın:İşlerini Allah Teâlâ kolaylaştırır.

Çarşamba günü okunması da aynı faydaları kazandırır.

Cumartesi gecesi virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm
Seyyidî dâme bekâüke. Ve nefeze fi’l-halkı kazâüke. Ve tekaddeste fî uluvvike. Ve te’aleyte fî kudsike. Lâ yeûdüke hıfzu kevnin.
Ve lâ yahfa anke keşfu aynin. Ted’ü men teşâü ileyke. Ve tedüllü bike aleyke.
Fe-leke’l-hamdü’d-dâimü.
Ved-devâmü’l-emcedü. Es’elüke vakten sâfiyyen. Bi-mâ türîdü bi-mu’âmeletin lâikatin tekûnü ğâyetühâ kurbeke min netâici’l-a’mâli mevkûfeten alâ rıdvânike.
Ve hebli lî sırran yekşifü lî an hakâikı’l-amâli. Vahsusnî bi-hıkmetin me’ahâ hukmün ve işâretün yashabühâ fehmü inneke veliyyü men tevellâke. Ve mücîbü men de’âke.
İlâhî edim bekâe n’amâike aleyye. Ve müşâhedetike ledeyye.
Ve eşhidnî zâti min haysü ente lâ min haysü hiye hattâ ekûne bike ve lâ ene ve heb lî min ledünke ılmen tenkâdü ileyye fîhı küllü rûhin âlimetin inneke ente’l-alîmü’l-allamü.
Tebâreke’smü rabbike zü’l-celâli ve’l-ikrâmi. Ve ındehû mefâtîhu’l-ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fi’l-berri vel-bahri.
Rabbi efıd aleyye şuâ’en min nûrike yekşifû lî an külli mestûrin fiyye hattâ üşâhide vücûdî kâmilen min haysü ente lâ min haysü ene fe-etekarrabü ileyke bi-mahvi sıfatî minnî kemâ tekarrabte ileyye bi-idâfeti nûrike aleyye rabbi’l-imkânü sıfatî ve’l-ademu mâddetî ve’l-fakru mekarrî.
Ve vücûdüke illetî. Ve kudratüke fâılî. Ve ente ğâyetî.
Hasbî minke ılmüke bi-cehlî.
Ente kemâ a’lemü ve fevka mâ a’lemü. Ve ente me’a külli şey’in. Ve leyse me’ake şey’ün.Kadderte’l-menâzile lisseyri.
Ve rettebtel-merâtibe lin-nef’ı veddurri. Ve esbette minhâce’l-hayri. Fenahnü fî zâlike küllihî bike ve ente bilâ nahnü. Fe-ente’l-hayru’l-mahdu vel-cüdü’s-sırfu ve’l-kemâlü’l-mutleku.
Es’elüke bismike’llezî efadte bihi’l-hayrâti alel-kavâbili. Ve mehavte bihî min zulmeti’l-ğavâsikı. En temlee vücûdî nûran min nûrike’llezî hüve mâddetü külli nûrin ve ğâyetü külli matlûbin
Hattâ â yahfâ aleyye şey’ün mimmâ evda’te fî zerrâti vücûdî. Ve heb lî lisâne sıdkın mu’abbiran an şühûdi hakkın vahsusnî min cevâmi’ı’l-kelimi bimâ yahsulû bihi’l-ibânetü ve’l-belâğatü va’sımnî fî küllikelimetinmin da’vâ mâ leyse lî bi-hakkın vec’alnî alâbasıyratin ene ve menittebe’anî.
Allâhümme innî e’ûzü bike min kavlin yûcibü hıyraten ev yu’kıbü fitnaten ev yûhimü şübheten minke tütelekkâ’l-kelîmü ve anke yü’hazü’l-hıkemü ente mümsikü’s-semâi ve mü’allimü’l-esmâi. Lâ ilâhe illâ ente’l-vâhidü’l-ehadü’l-ferdü’s-samedü’llezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehadün.
Ve salla’llâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîne.

Anlamı:
Efendim! senin bekan devamlı olmuştur.
Senin icraatın halk içinde tahakkuk etmiştir.
Sen, ulviyetinde münezzeh oldun.
Sen, kendi kutsallığında yüceldin.
Bütün kainatın muhafazası Sana zor gelmez.
Hiçbir gözün açılması Senden gizli kalamaz.
Sen dilediğini kendine davet edersin.
Sana yaklaştıran ve Senden uzaklaştıran yolları gösterirsin.
Sürekli hamd ve devamlı şeref Sana mahsustur.
Ya Rabbi! Senin rızana uygun amellerin neticelerinden, gayesi Sana yakınlaşmak olan uygun bir muamele ile dilediğin gibi Senden saf bir vakit istiyorum.
Ya Rabbi! Bana bir sır ver ki, o amellerin hakikatinden perdeyi benim için kaldırsın.
Hikmetle bana bir pay ver ki. onunla beraber bir hüküm ve işaret vardır. Anlayış, ona arkadaşlık eder.
Şüphesiz ki Sen Seni Mevla edinenlerin dostusun.
Sana dua edenin duasını kabul edensin.
Ya Rabbi! Üzerime indirdiğin nimetlerini ve bana olan müşahedeni devamlı eyle.
Onun cihetinden değil, kendi cihetinden benim zatımı bana göster. Ta ki, Seninle olayım, kendi başıma kalmayayım.
Ya Rabbi! Bana kendi katından öyle bir ilim ver ki, onunla her alim ruh bana boyun eğsin.
Şüphesiz ki, Sen Alîmsin ve Allâmsın.
Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi yücelmiştir.
Ğaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ancak o mutlak yaratıcı bilir. O denizlerde ve karalarda olanları da bilir.
Ya Rabbi! Nurunun ışığından benim üzerime bolca saç ki, o, bendeki her kapalıyı benim için açsın. Ta ki, kendi cihetinden değil, Senin cihetinden varlığımı tam olarak müşahede edeyim.
Sana yakınlık, benden sıfatımın giderilmesi ile olur. Sen de benim üzerime nurunun izafesi ile yakın oldun.
Ya Rabbi! Varlık benim sıfatımdır.
Yokluk benim maddemdir.
Fakirlik benim karargahımdır.
Senin varlığın, benim sebebimdir.
Senin kudretin, benim failimdir.
sen benim nihai gayemsin.
Bana kafi olmak Sendendir. Senin ilmin, benim cehlimdir.
Sen, benim bildiğimin üstünde bildiğim gibisin:
Sen her şeyle berabersin. Seninle beraber olmayan hiçbir şey yoktur.
Yürüyüş için menziller takdir ettin.
Fayda ve zarar için mertebeler tertip eyledin.
Hayır metotları tesbit ettin .
İşte biz bütün bu hususlarda Seninleyiz. Sen ise bizsizsin. Sen sadece hayırsın. Sırf cömertliksin ve mutlak kemalsin.
Ya Rabbi! Kabiliyetli kimseler üzerine hayırlar saçtığın ve karanlık zulmetini mahvettiğin isminin hürmetine bütün vücudumu nurundan bir nur ile doldurmanı istiyorum. Ta ki, varlığımın zerreleri içine bıraktığın şeylerden hiçbiri bana gizli kalmasın.
Ya Rabbi! Bana, Hakk’ın şahitliğinden yorumlayan doğru bir lisan ver. Bütün hakikatleri kendisinde toplayan hakikatten kendisi ile övgü ve belagat hasıl olan şeyi bana lütfeyle.
Benim için hak olmayan davadan her söz hakkında beni koru.
Beni ve bana tabi olanları basiretli kıl.
Ya Rabbi! Şaşkınlık veren yahut fitne getiren ya da Senden şüphe duyuracak sözden Sana sığınıyorum.
Kelimeler Senden alınır.
Hikmetler Senden alınır.
Sen, semayı tutansın ve isimleri öğretensin.
Senden başka ilah yoktur.
Sen Vâhidsin, Ehadsın, Ferdsin, Samedsin. Doğurmamış ve doğurulmamış olansın.
Sen, kendisinin hiçbir benzeri ve dengi olmayansın.
Allah (c.c.)’ın salatı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz üzerine, onun âl ve bütün ashâbı üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

 

sponsor reklam
Benzer konular
Yorumlar
sponsor reklam
Dualar

Dilek Duası, Hacet Duası, Sınav Duası gibi dualara da yer veriliyor

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna mücizeleri ve ne zaman ne kadar Esmaül Hüsna okuyacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Hadis-i Şerifler

Peygamber efendimiz (sav) sözlü ifadelerine yer veriliyor

Şifalı bitkiler

Hastalıklara alternatif çözümler getiren mucizevi şifalı bitkilere yer veriliyor

Hastalık

Hastalığınıza tıbbi çözümler ile yaklaşan bilimsel bilgilere yer veriliyor

İslami bilgiler

İslam dininde neyin nasıl olduğunu ve neyi nasıl yapacağınıza dair bilgilere yer veriliyor

Sıkıntılardan kurtulmak isteklerin kabulü için Ayetel Kürsi okuma Tertibi

Her hangi bir sıkıntıdan kurtuluş veya her hangi bir dileğin kabulü için Muhyiddin Arabi Hazretleri Tarafından nakledilen çok makbul bir Aye...

Perşembe Gecesi Akşam namazından Sonra Ayetel Kürsi ve Özel Duası

Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğ...

Her Namazdan Sonra(17) Âyetel Kürsi Okumanın Faydaları

Hadis-i Şerifler de Ayetel Kürsi hakkında bildirilenler “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede...

19 AYET-EL KÜRSİ MUCİZESİ YAŞAYIN “SABAH VE AKŞAM 19 DEFA” OKUYUN

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur.Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. (Hakim) “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefe...

HER TÜRLÜ HAYIRLI DİLEK VE HER TÜRLÜ SIKINTI İÇİN 70 AYETEL KÜRSİ OKUMA

İsteklerin husulü için Âyete’l-Kürsî’nin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir: Önce Güzelce bir abdest a...

İMAM ZEYNEL ABİDİN (R.a)’IN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DUASI

Zeynel Abidin (r.a)’ın Çocuklarımızın hayırlı ve salih olması,onların korunması,sağlığı,güzel huy ve ahlakları,rızıkları,ömürlerinin h...

Her Hangi Bir Dileğin Kabulü İçin Okunacak “20 Âyet-i Kerim”

  HACET VE DİLEĞİ OLANIN OKUYUP KABUL OLACAĞI ÂYET-İ KERİMLER Bu Âyet-i Kerimlerin diğer faydaları da aşağıda yazılmıştır. ” Taba...

Duaların kabul olması için 7 Günde Kur’an-ı Kerim Hatmi Tertibi ve Dua

Dünya  ve ahiretimiz için hayırlı bir dileğimizin kabulü için veya her hangi bir sıkıntıdan kurtulmak için,en önemlisi de Allah’ı rıza...

ASİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUNACAK ESMALAR

Allah’a,Ana ve  Babaya Asi olan çocukların düzelmesi için aşağıdaki esmalar okunur ise inşallah Rabbimiz bu çocuklara hidayet ederek d...

Sabah Namazından Sonra 7 Defa Okuyandan 70 Bela Uzaklaşır

SABAH NAMAZINDAN SONRA 7 DEFA OKUYANDAN 70 BELA UZAKLAŞIR Enes ibni Mâlik(r.a)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a....

esmaül Hüsna
İsminizin ebced değeri ..İsminize bakan esma nasıl bulunur?

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar.Dolayısıyla siz de kendisiminize bakan esmayı tesbit edip her gün çıkan miktarı  okuyun...

Dua1
Bu duayı (41) defa okuyanın haceti kabul olur

“Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretleri buyuruyor ki: “Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup haceti...

dua budur
Çok kıymetli bir dua her türlü istek için”Çok tesirli bir duadır”

Aşağıdaki Ayet-i  kerimenin  faydaları Hastalıkların tedavisinde. Dert ve sıkıntılardan kurtulmak. Hapisten kurtulmakta.  Borç ödemekte çok ...

fetih1
Her hangi Bir Dilek İçin Fetih Suresini Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)

        Sıkıntılarınızdan kurtulmak,her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir ...

dua budur
Her türlü hacet için 7 gece Ayetel kürsi okumak

HER TÜRLÜ İSTEK ARZU VE HACET İÇİN OKUNACAK AYETEL KÜRSİ OKUMA  ŞEKLİ. HER KİM BU ÇALIŞMAYI 7 GECE ARALIKSIZ SAAT 23:00 İLE 06:00 ARASI OKUR...

dar
Çok kuvvetli ve makbul olan hacet duası

  Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır.Çabuk kabul olması için,3 gün yada 7 gün arka a...

dar
Bekarlar için “evlilik duası”

Hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekar kardeşlerim cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup,...

şükür
Duaları kabul olanlar ve okudukları dualar

Sayfamızda üye olan kardeşlerimden zaman zaman paylaştıkları faydalandıkları duaların toplamı..Kendilerine payalaşımları için teşekkür ediyo...

dar
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Dualar(Nihat Hatipoğlu)

   DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahme...

İnşirah Suresi ve faziletleri(içi daralanlar,selamete çıkmak isteyenler,dileği olanlar)

İnşirah Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. “Elem neşrahleke sadrak.Ve veda’na anke vizrak ellezi engada zahrak.Ve refa’na l...