Sevdiğine Kavuşmak İçin Yusuf Sûresi

Kim bu sureyi okursa hasretine kavuşur.Bütün mahlukatın gözüne şirin görünür.

 Yusuf Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın
2. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun
3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın
4. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
5. Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın
6. Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım
7. Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın
8. İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın
9. Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn
10. Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın
11. Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
12. Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun
13. Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun
14. Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
15. Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun
16. Ve cau ebahüm ışaey yebkun
17. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn
18. Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun
19. Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun
20. Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın
21. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
22. Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
23. Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun
24. Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn
25. Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım
26. Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın
27. Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn
28. Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne azıym
29. Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik inneki künti minel hatıın
30. Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı dalalim mübın
31. Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım
32. Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın
33. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın
34. Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semıul alım
35. Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
36. Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh nebbi’na bi te’vılih inna nerake minel muhsinın
37. Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma zaliküma mimma alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun
38. Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey’ zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
39. Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar
40. Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
41. Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan
42. Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın
43. Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun
44. Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın
45. Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun
46. Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun
47. Kale tezraune seb’a sinıne deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun
48. Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun
49. Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun
50. Ve kalel melikü’tunı bih fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım
51. Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’ kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn
52. Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın
53. Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym
54. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
55. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın
57. Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun
58. Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
59. Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın
60. Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun
61. Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun
62. Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
63. Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
64. Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın
65. Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır
66. Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl
67. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
68. Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
69. Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun
70. Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun
71. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun
72. Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym
73. Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn
74. Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın
75. Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimın
76. Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa’ ve fevka külli zı ılmin alım
77. Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a’lemü bima tesıfun
78. Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın
79. Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna metaana ındehu inna izel le zalimun
80. Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın
81. İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
82. Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun
83. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım
84. Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym
85. Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
86. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun
87. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
88. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
89. Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
90. Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın
91. Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
92. Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
93. İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn
94. Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
95. Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım
96. Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun
97. Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
98. Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel ğafurur rahıym
99. Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın
100. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne rabbı latıyfül lima yeşa’ innehu hüvel alımül hakım
101. Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
102. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
103. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın
104. Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın
105. Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun
106. Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
107. E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun
108. Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
109. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav e fe la ta’kılun
110. Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’ ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın
111. Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun

40 “Sevdiğine Kavuşmak İçin Yusuf Sûresi

 1. MRBLAR BEN BU CUMARTESİ KAYNANA ADAYIYLA TANISACAGIM COK HEYECANLAYIM BİDE BENİM ÖZEL BİR DURUMUM VAR BEN EVLENİP BOSANDIM SEVDİĞİM COCUK BEKAR.SEVİYORUZ BİRBİRİMİZ AİLESİDE DURUMUMU BİLİYOR.HAYIRLI İSE OLUR DİOLAR SÜKÜRKİ ÖNYARGILI DEGİLLER.AMA İLK TANISMA HERSEYİN GÜZEL OLMASINI İSTİYORUM BENİ SEVMELERİNİ İSTEMELERİNİ ONLARA SİRİN GÖRÜNMEYİ..NE YAPAMAM GEREKLÜTFEN YARDIM EDİN OLUMLU DÜSÜNMELERİ İÇİN COK GÜZEL OLMASI İÇİN.EGER ANNESİ ONAYLANIRSA İNSALLAH EKİMDE NİSAN OLACAK YARDIM EDİN OZAMANA KADAR HANGİ DUALARI OKUYAYIM VE O GÜN NE YAPAYIM HANGİ DUALARI COK İHTİYACIM VAR YARDIMINIZA LÜTFEN YARDIM EDİN

 2. moralim cok bozuk iş durumundan dolayı eylül ayına kaldı:( hersey güzel olması için ne okumam gerek aramızın iyi olması benden vazgecmemsi için lütfen yardım cok yoruldum inanın:(

 3. Selamlar kayınvalidem çok karışıp çok konuşan biri aramızda iyi değil büyük kavgalar ayda bir nerdeyse oluyo bunun için bi dua söylermisiniz bi de benim için dua edermisiniz çok karışık durumum

 4. sevgilimle aram ilk defa bu kadar çok kötü… 1 haftadır benimle konuşmuyor… hani diyolar ya şu duayı okudum hemen aradı, şu duayı okudum hemen geldi bağlandı falan bunlar doğru mu? bana önerebilceğiniz dualar var mı? ilgi alaka, sevme, bağlanma, bensiz yapamasın 1 saat bile

 5. coook tesekkür ederim görüsmem güzel gecti ve okudum dediklerinizi.Allaha sükürler olsun.sevdigimle evlenmek için hangi esmaül hüsnaları okumam gerek?Allah razı olsun esmaül hüsnaları hergün okuyorum Allaha sükürler olsun hersey yolunda cok sagolun Allah razı olsun

 6. zeynep hanım mrb sizden bir ricada bulunacağım bana yardımcı olursanız çok sevinirim bir kiracım var ama aramızda kombi yüzünden problem yaşıyorum evden çıkmasını istiyorum ve bunuda kendi gönül rızası olarak yapsın istiyorum (kendi isteği ile çıksın istiyorum namazlarımda hep dua ediyorum)kiracı çıkarsada evi satmayı istiyorum hangi duaları okumam gerek bana yardımcı olurmusunuz…

  • bu gün cuma günü 1000 Ya Veliyy Ya Allah okuyup dua edin ikindi naamzından sonra Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim akaşam kadar okuyun

 7. iyi günler .benim erkek arkadasımın işi cok yogun ve stersli.bırakacam diyor evlenmeyi düsünüyoruz bu bizim için iyi olmaz.ona işinde sabır ve kolaylık ve işini bırakmaktan vazgecmesi icin ne okumalı yada okumalıyım yumusaması güc gelmesi dayanması
  için…

 8. ayrıldığım erkek arkadaşımın bana tekrardan dönmesi ve eskisi gibi olması için nasıl okumam lazım ? ve başka önereceğiniz bişe varmı. 1 ay önce fln sürekli arıyordu beni tekrardan tartıştık şuanda aramıyor tekrardan bana yoğunlaşmasını istiyorum aramızdaki tüm sorunlar yok olsun istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  • Hayırlı geceler. Ne olur Allah rızası için bana dua edin. Ben sevdiğimle 6 yıldır evlenmek istiyorum. Ama annem istemiyor, Ne yapıp edip sizi söylemeye bile dayanamıyorum düşünün. Şimdide dualar edip tespihler çekiyor. Bir hafta önce arkadaşlarını aradı ayırmak istiyor. Bir arkadaşından tespih duası aldı ben telefonda arkadaşıyla konuşurken duydum. tespihler çekti. dualar etti sesli sesli ama inadıma. Olaydan birkaç gün sonra sevdiğim bir değişti. Bana iyi olmadığını psikolojisinin bozuk olduğunu daha birçok şey söyledi. Sonra iki kere normal konuştuk sevgiyle kapattı telefonu. Gece 1 de işten geliyor arıyorum cevap vermiyor. Gündüz arıyorum işim var deyip soğuk şekilde hemen kapatıyor. 2. gün aynı ve bugün 3. gün gündüz aradım ben sana döneceğim dedi resmi şekilde telefonu hemen kapadı daha da aramadı. Gece dayanamayıp aradım telefonu kapalı. Anneme çok kızgınım onun istediği gibi damat degil diye yapılır mı bu. Ne olur dua edin bana. Beni arasın güzel güzel konuşsun. Ortada bir şey olsa anlayacağım bir şeyde yapmadım.Nolur yöneticiden rica ediyorum bana dualar yazın. Annemin tesbihleri bozulsun, sevdiğim beni arasın, güzel güzel konuşsun ve kavuşalım. Bunu okuyan her kuldanda dua istiyorum nolur dua edin beni arasın ve güzel güzel konuşsun, kavuşalım. Ben çok kötüyüm kalbim sıkışıyo darlanıyorum. Eger sevdiğimle aram iyi olmazsa annemi nasıl affedeyim. Sevenleri ayırmak günah degilmi. Ben yaşayan ölü gibiyim. Daha 3 gün önce beni seni seviyorum diyerek kapadık telefonu. Sevdiğim Öyle biride degil anlamadım. Annemin arkadaşıda 20 yıldır bize gelir bugün çay şekeri getirmiş şaşırdım bu neden dedim. Anneme bakıp güldü çok çay içiyorumda ondan. Şekeri alıp sakladım telefonda tesbih duası veren arkadaşı güvenmiyorum. Ne alaka 20 yılldır çay içiyosun şeker mi getiriyodun. Şekeri napayım bunda iş var. Annemle fısır fısır oldu sonra.

 9. ayrıldığım erkek arkadaşımın bana tekrardan dönmesi ve eskisi gibi olması için nasıl okumam lazım ve başka önereceğiniz bir şey var mı. 1 ay önce fln sürekli arıyordu beni tekrardan tartıştık şuanda aramıyor tekrardan bana yoğunlaşmasını istiyorum aramızdaki tüm sorunlar yok olsun istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Merhaba ben gecen sene esimle beraber calisiyorddum cok guzel gidiyordu hersey ama birkac ay once birdenbire cok degisti bana ters davranmaya basla kardesini ortak yapti kus oldugu ablasini ise aldi beni isten cikardi kardesi ayrildik bi sure isleri altust oldu simdi borc bataginda beni ise almak istiyor ama soyleyemiyor bende isime donmek istiyorum ama o cagirsin istiyorum hangi dualari okumaliyim yardimci olursaniz cok sevinirim

  • Meryemciğim böyle şeylerde gurur olmaz canım sen yardıma ihtiaycın varma istersen yardımcı olrum sana de ama öncekini karıştırma.yani kardeşini aldıdna oldu diye hiç eskiyi karıştırm a işe yeniden sarılın beraber affedici ol akın kin gütem gurur yapma canım zaten dinmizded böyledir sen ona örnek ol yardımcı ol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>